woodlouse

แปลว่า


n สัตว์ที่มีเปลือกแข็ง และขาหลายคู่
ความหมายเหมือนกับ: pill bug , sow bug
คำที่เกี่ยวข้อง: อยู่ในจำพวก Onicus Armadillidium