womanize

แปลว่า


vt (ผู้ชาย) ชอบหาผู้หญิงเพื่อมีความสัมพันธ์ทางเพศชั่วคราว
vi ทำให้ผู้ชายเหมือนผู้หญิง
ความหมายเหมือนกับ: feminize
vt ทำให้ผู้ชายเหมือนผู้หญิง
ความหมายเหมือนกับ: feminize