woman of the world

แปลว่า


n ผู้หญิงที่มีประสบการณ์ชีวิตมาก
ความหมายเหมือนกับ: worldly woman
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้หญิงจัดเจนในการดำเนินชีวิต
คำตรงข้าม: man of the world