wizened

แปลว่า


adj เหี่ยวและมีรอยย่น
ความหมายเหมือนกับ: dried up , shriveled , withered
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งร่วงโรย , ซึ่งอับเฉา