without reservation

แปลว่า


adj (แสดงความเห็นหรือความเชื่อ) เต็มที่
ความหมายเหมือนกับ: complete , enthusiastic
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่จำกัด