with a view to doing something

แปลว่า


idm ด้วยความตั้งใจในการทำบางสิ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: อย่างมุ่งมั่นในการทำบางสิ่ง