wirepulling

แปลว่า


adj ซึ่งชักใยอยู่เบื้องหลัง
ความหมายเหมือนกับ: influential
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง