wipe with

แปลว่า


phrv ถูออกด้วย
ความหมายเหมือนกับ: mop up
คำที่เกี่ยวข้อง: เช็ดออกด้วย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top