wipe up

แปลว่า


phrv จบสิ้นการทำลาย (ทางทหาร)
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้พ่ายแพ้แล้ว
phrv เอาชนะ
ความหมายเหมือนกับ: clean up
คำที่เกี่ยวข้อง: จัดการกับ
phrv ล้างออก
ความหมายเหมือนกับ: mop up , soak up , take up
คำที่เกี่ยวข้อง: ขัดออก