windshield

แปลว่า


n กระจกบังลม
ความหมายเหมือนกับ: windscreen

รูปภาพ


windshield กระจกบังลมกระจกบังลม

หมวดคำ


คำที่มี "windshield" ในคำ


windshield wiper n ที่ปัดน้ำฝน
ความหมายเหมือนกับ: windscreen wiperค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top