winding

แปลว่า


n การพัน
คำที่เกี่ยวข้อง: การม้วน
adj ซึ่งพันรอบ
ความหมายเหมือนกับ: flexuous , tortuous
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นขด , ซึ่งเป็นม้วน