wigwag

แปลว่า


vi แกว่งไปแกว่งมา
ความหมายเหมือนกับ: wag , wiggle , shake
vt ทำให้แกว่งไปมา
ความหมายเหมือนกับ: wag , wiggle , shake
vi โบกธงให้สัญญาณ
คำที่เกี่ยวข้อง: โบกมือให้สัญญาณ
vt โบกธงให้สัญญาณ
คำที่เกี่ยวข้อง: โบกมือให้สัญญาณ