widen

แปลว่า


vi ขยายออก
ความหมายเหมือนกับ: broaden , enlarge , stretch
คำที่เกี่ยวข้อง: ขยายกว้าง , กว้าง
คำตรงข้าม: contract , narrow
vt ทำให้กว้าง
ความหมายเหมือนกับ: broaden , enlarge , stretch
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ขยายออก , ทำให้ขยายกว้าง
คำตรงข้าม: contract , narrow