whom

แปลว่า


pron ใคร (ทำหน้าที่เป็นกรรมของ who)
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ใด (ทำหน้าที่เป็นกรรมของ who)

ตัวอย่างประโยค


Whom do you work for? คุณทำงานให้ใคร?