whiz

แปลว่า


sl ผู้มีความสามารถพิเศษ
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ชำนาญ
vi ทำเสียงดังหวือ
ความหมายเหมือนกับ: buzz , drone , hum
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำเสียงดังหึ่งๆ , ทำเสียงหวีดหวิว
vi เคลื่อนที่ออกไปอย่างรวดเร็ว
คำที่เกี่ยวข้อง: เดินทางออกไปอย่างรวดเร็ว
n ผู้ที่มีความสามารถหรือเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ (คำไม่เป็นทางการ)

คำที่มี "whiz" ในคำ


whiz-bang n ผู้ที่ดีเลิศ

whiz-bang adj ดีเลิศ (คำไม่เป็นทางการ)

whizz n เสียงหวีดหวิว
ความหมายเหมือนกับ: buzz , drone , hum

whizz kid n คนวัยหนุ่มสาวที่ฉลาดและประสบความสำเร็จ
ความหมายเหมือนกับ: genius , prodigy , wizard

whizz-bang n คนยอดเยี่ยม

whizz-bang adj ยอดเยี่ยม

whizzer n ผู้ที่มีความสามารถเป็นพิเศษ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: whiz

whizz through phrv แล่นผ่าน

whiz kid n ผู้เชี่ยวชาญหรือมีความสามารถอย่างมหัศจรรย์
ความหมายเหมือนกับ: wizard , whiz , wiz kid , whizz kid

whiz kid n ผู้เชี่ยวชาญหรือมีความสามารถอย่างมหัศจรรย์ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: adept , genius , prodigy , whiz

gee whiz int คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือตกใจค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top