whitebeam

แปลว่า


n ต้นไม้พื้นเมืองของทวีปยุโรปและเอเชีย
คำที่เกี่ยวข้อง: ชื่อละตินคือ Sorbus aria


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top