whit

แปลว่า


n จำนวนเล็กน้อย (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: bit , mite , iota
คำที่เกี่ยวข้อง: นิดเดียว
คำตรงข้าม: hunk , lot , mass