whisk away

แปลว่า


phrv ปัดออกเบาๆ (ด้วยแปรง, แกว่งหาง ฯลฯ)
ความหมายเหมือนกับ: whip away , whip off


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top