wherefore

แปลว่า


n เหตุผล
ความหมายเหมือนกับ: reason
คำที่เกี่ยวข้อง: จุดมุ่งหมายในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
adv ดังนั้น
ความหมายเหมือนกับ: hence , thence , therefore
คำที่เกี่ยวข้อง: ด้วยเหตุนั้น , เพราะฉะนั้น