whelm

แปลว่า


vt (น้ำ) ท่วม (คำทางวรรณคดี)
ความหมายเหมือนกับ: engulf , submerge
vt ครอบงำ
ความหมายเหมือนกับ: overpower , overwhelm
คำที่เกี่ยวข้อง: มีอำนาจเหนือ