wheedle

แปลว่า


vi โน้มน้าว
ความหมายเหมือนกับ: cajole , coax
vt โน้มน้าวให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: cajole , coax
vt ซึ่งได้มาด้วยการออดอ้อน (จุดมุ่งหมายเพื่อโน้มน้าวให้ทำโดยอ้อม)