wet blanket

แปลว่า


idm คนที่ทำให้หมดสนุก
คำที่เกี่ยวข้อง: คนที่มักทำให้งานกร่อย
n คนที่ทำให้หมดสนุก (คำไม่เป็นทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง: คนที่ทำให้หมดความกระตือรือร้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top