welsher

แปลว่า


n คนที่ไม่ได้จ่ายหนี้
ความหมายเหมือนกับ: debtor
คำที่เกี่ยวข้อง: คนที่ไม่ได้ใช้หนี้
n คนที่ไม่ทำตามที่ได้พูดไว้