wellhead

แปลว่า


n แหล่งต้นน้ำ
n ต้นกำเนิด
ความหมายเหมือนกับ: fountainhead , source
คำที่เกี่ยวข้อง: แหล่งที่มา
n สิ่งที่สร้างขึ้นเหนือบ่อน้ำหรือบ่อน้ำมัน