well-schooled

แปลว่า


adj ซึ่งได้รับการศึกษา
ความหมายเหมือนกับ: learned , schooled
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีความรู้ , ซึ่งมีการศึกษา , ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาแล้ว , ซึ่งมีการศึกษา