well-organized

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
ความหมายเหมือนกับ: arranged
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งจัดเรียงตามระบบ , ซึ่งเป็นระเบียบ
คำตรงข้าม: disordered
adj ซึ่งเป็นระเบียบเรียบร้อย
ความหมายเหมือนกับ: in order
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีระเบียบ
คำตรงข้าม: disorderly , chaotic
adj ซึ่งเป็นระบบ
ความหมายเหมือนกับ: orderly