well-mannered

แปลว่า


adj ซึ่งมีกิริยามารยาทดี
ความหมายเหมือนกับ: courteous , polite , well-behaved
คำที่เกี่ยวข้อง: สุภาพ
คำตรงข้าม: discourteous , impolite , rude


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top