well-informed

แปลว่า


adj ซึ่งมีความรู้กว้างขวาง
ความหมายเหมือนกับ: knowledgeable
คำที่เกี่ยวข้อง: (ไม่ใส่เครื่องหมาย - เมื่อใช้ตามหลังคำกริยา)


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top