well-done

แปลว่า


adj ซึ่งทำได้ดี
ความหมายเหมือนกับ: excellent , done , impressive
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งทำได้ถูกต้อง
adj สุกดีแล้ว (เช่น เนื้อเสต็ก)