well-being

แปลว่า


n สวัสดิภาพ
ความหมายเหมือนกับ: happiness , prosperity , welfare
คำที่เกี่ยวข้อง: สภาพความเป็นอยู่ที่ดี , สภาพที่ดี