wealth

แปลว่า


n ทรัพย์สมบัติมากมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: สมบัติมากมาย , ทรัพย์สินมากมาย
n ความมั่งคั่ง
ความหมายเหมือนกับ: affluence , prosperity , richness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความร่ำรวย , ความมั่งมี
คำตรงข้าม: destitution , poverty
n มูลค่าของทรัพย์สิน (ทางเศรษฐศาสตร์)