weak-willed

แปลว่า


adj เชื่อง
ความหมายเหมือนกับ: feeble , weak , obedient
คำที่เกี่ยวข้อง: ว่านอนสอนง่าย
คำตรงข้าม: strong-willed , strong
adj ซึ่งชักจูงได้ง่าย
ความหมายเหมือนกับ: spineless , weak-minded
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งทำให้กลัวได้ง่าย , ซึ่งไม่เด็ดเดี่ยว
adj ไม่เด็ดเดี่ยว
ความหมายเหมือนกับ: spineless , weak-kneed
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งโน้มน้าวได้ง่าย , ซึ่งชักจูงได้ง่าย