we

แปลว่า


pron เรา
คำที่เกี่ยวข้อง: คนเรา , พวกเรา

ตัวอย่างประโยค


We will be there for dinner. พวกเราจะไปที่นั่นเพื่อทานอาหารค่ำ
We are closer than you think. พวกเราเข้ามาใกล้กว่าที่คุณคิด
We don't have much time. พวกเรามีเวลาไม่มากนัก
We both may be in danger. พวกเราทั้งสองอาจตกอยู่ในอันตราย
We had planned to meet tonight. พวกเราวางแผนพบกันคืนนี้

คำที่มี "we" ในคำ


We live and learn. idm เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้มาในแต่ละวัน

wear more than one hat idm ทำหน้าที่หลายอย่าง

week in, week out idm ทุกๆสัปดาห์

weep buckets idm ร้องไห้มากมาย

Well and good idm ดี

well off idm มั่งคั่ง

well up in idm มีความรู้มากในเรื่องบางอย่าง

well-heeled idm มั่งคั่ง

wet behind the ears idm ที่ไม่มีประสบการณ์

wet blanket idm คนที่ทำให้หมดสนุก

weeds sl เสื้อผ้า

weenie sl ไส้กรอก

weenie sl อวัยวะเพศชาย (มักใช้กับเด็กและใช้ในเชิงขำขัน)

weird out sl คลุ้มคลั่ง

weirded out sl คลุ้มคลั่ง

well-oiled sl พูดมาก

wetware sl สมองมนุษย์ (ใช้เปรียบเทียบกับสมองกลของคอมพิวเตอร์)

weasel and stoat sl เสื้อโค้ท

weasel-water sl เครื่องดื่มที่ไร้รสชาติ

wedding tackle sl อวัยวะเพศชาย

wedge sl เงินจำนวนมาก

wedgie sl การแกล้งผู้อื่นโดยการดึงการเกงในให้เข้าไปอยู่ระหว่างก้น (มักทำโดยเด็กหนุ่มที่เมาเหล้า)

wee sl ฉี่
ความหมายเหมือนกับ: wee-wee

weed sl ใบของพืชที่ทำให้มึนเมา เช่น ใบกัญชา ใบกระท่อม

weepy sl หนังที่สะกดอารมณ์คนดู

wee-wee sl ฉี่
ความหมายเหมือนกับ: wee

well sl อย่างสุดๆ

well gone sl เมามาก

well hung sl ที่มีอวัยวะเพศใหญ่

well up for it sl สนใจมาก

wellied sl เมา

went down a treat sl สิ่งที่ทำให้มีความสุข
ความหมายเหมือนกับ: go down a treat , gone down atreat

went off on one sl โกรธเคือง
ความหมายเหมือนกับ: go off on one

weak adj ไม่แข็งแรง (ร่างกายและจิตใจ)
ความหมายเหมือนกับ: feeble , frail , puny
คำตรงข้าม: robust , strong , vigorous

weak adj แพ้ง่าย

weak adj ขาดทักษะ

weak adj เจือจาง

weak adj ซึ่งทำงานได้ไม่เต็มที่

weak adj ซึ่งไม่อาจโน้มน้าวได้

weaken vt ทำให้อ่อนแอ
ความหมายเหมือนกับ: debilitate , enervate , enfeeble
คำตรงข้าม: energize , strengthen , vitalize

weaken vi อ่อนแอลง

weaker sex n เพศหญิง (คำไม่สุภาพซึ่งผู้ชายใช้เรียกผู้หญิง)

weakhearted adj ขี้ขลาด

weakheartedly adv อย่างขี้ขลาด

weakheartedness n ความขี้ขลาด

weakish adj ค่อนข้างอ่อน
ความหมายเหมือนกับ: weak
คำตรงข้าม: strong

weakishness n ความไม่ค่อยเข้มข้น
ความหมายเหมือนกับ: weakness
คำตรงข้าม: strength

weak-kneed adj ซึ่งชักจูงได้ง่าย
ความหมายเหมือนกับ: spineless , weak-minded , weak-willed

weakling n ผู้ที่อ่อนแอ
ความหมายเหมือนกับ: softy , wimp

weak-minded adj ไม่เด็ดเดี่ยว
ความหมายเหมือนกับ: spineless , weak-kneed , weak-willed

weak-mindedness n ความไม่เด็ดเดี่ยว

weakness n ความอ่อนแอ
ความหมายเหมือนกับ: feebleness , frailness , infirmity
คำตรงข้าม: healthfulness , strength , vigor

weakness n จุดอ่อน

weal n รอยเฆี่ยน
ความหมายเหมือนกับ: wale , welt , wheal

weal n ความสุขสบาย (ทางวรรณคดี)
ความหมายเหมือนกับ: prosperity , well-being

weald n บริเวณที่เป็นป่า (คำโบราณ)

wealth n ทรัพย์สมบัติมากมาย

wealth n ความมั่งคั่ง
ความหมายเหมือนกับ: affluence , prosperity , richness
คำตรงข้าม: destitution , poverty

wealth n มูลค่าของทรัพย์สิน (ทางเศรษฐศาสตร์)

wealthily n อย่างมั่งคั่ง

wealthiness n ความมั่งคั่ง

wealthy adj ร่ำรวย
ความหมายเหมือนกับ: affluent , prosperous , rich
คำตรงข้าม: destitute , indigent , poor

wean vi ให้ทารกกินอาหารอย่างอื่นแทนนมแม่

wean vt ให้ทารกกินอาหารอย่างอื่นแทนนมแม่

wean n เด็กเล็ก (ทางสก็อตแลนด์)

weanling n เด็กเล็กที่เพิ่งหย่านม

weapon n อาวุธ
ความหมายเหมือนกับ: arm , deterrent

weapon vt จัดหาอาวุธ

weaponeer n ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ โดยเฉพาะอาวุธนิวเคลียร์

weaponry n อาวุธยุทโธปกรณ์

wear vt สวมใส่
ความหมายเหมือนกับ: attire , dress
คำตรงข้าม: disrobe , take off , undress

wear vt เผยอารมณ์ให้เห็นบนใบหน้า

wear and tear n เสียหายเนื่องจากใช้มาเป็นเวลานาน

wearability n ความทนทานต่อการใช้สอย

wearable adj สวมใส่ได้

wearer n ผู้สวมใส่

weariful adj เหนื่อยอ่อน
ความหมายเหมือนกับ: exhausted , fatigued , tired

wearifully adv อย่างเหนื่อยอ่อน

wearifulness n ความเหนื่อยอ่อน

weariless adj ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
ความหมายเหมือนกับ: indefatigable , inexhaustible , tireless
คำตรงข้าม: lethargic , tiring

wearilessly adv อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

wearily adv อย่างเหน็ดเหนื่อย
ความหมายเหมือนกับ: exhaustedly , tiredly

weariness n ความเหน็ดเหนื่อย
ความหมายเหมือนกับ: fatigue , tireness

wearing adj น่าเหนื่อยหน่าย
ความหมายเหมือนกับ: tedious , tiring

wearing adj ซึ่งใช้สำหรับสวมใส่

wearish adj ค่อนข้างเหนื่อยอ่อน
ความหมายเหมือนกับ: sickly , withered

wearisome adj เหนื่อยอ่อน
ความหมายเหมือนกับ: tedious , tiresome , tiring

wearisomely adv อย่างเหนื่อยอ่อน

wearisomeness n ความเหนื่อยอ่อน

weary adj เหนื่อยอ่อน
ความหมายเหมือนกับ: exhausted , spent , tired

weary vi เบื่อหน่าย

weary vt ทำให้เบื่อหน่าย

weasand n ลำคอ (คำโบราณ)

weasel n สัตว์กินเนื้อขนาดเล็ก รูปร่างคล้ายแมว

weasel vt หลีก

weasel word n ถ้อยคำคลุมเครือ (คำไม่เป็นทางการ)

weasel-faced adj ซึ่งมีใบหน้าผอมยาว

weaselly adv อย่างหลีกเลี่ยง

weather n สภาพอากาศ

weather n สภาพอากาศที่ไม่ดี

weather adj ต้านลม (เกี่ยวกับการเดินเรือ)

weather vt รอดพ้นจากอุปสรรค
ความหมายเหมือนกับ: endure , overcome

weather eye n ความตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

weather eye n การเฝ้ามองอย่างระวังต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

weather station n สถานีตรวจและบันทึกการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

weather vane n กันหันสำหรับชี้ทิศทางลม
ความหมายเหมือนกับ: anemometer , weathercock , wind gauge

weather-beaten adj เสียเพราะถูกอากาศ
ความหมายเหมือนกับ: weatherworn

weatherboard n กันสาด
ความหมายเหมือนกับ: clapboard

weatherboarding n การใส่กันสาด

weather-bound n ล่าช้าเพราะสภาพอากาศเลวร้าย

weathercast n การพยากรณ์อากาศทางวิทยุหรือโทรทัศน์
ความหมายเหมือนกับ: weather forecast

weathercoat n สิ่งป้องกันการถูกทำลายจากสภาพแวดล้อม

weathercock n บุคคลที่เปลี่ยนแปลงความคิดบ่อยๆ

weathergirl n ผู้รายงานข่าวพยากรณ์อากาศหญิง (คำไม่เป็นทางการ)

weatherglass n เครื่องมือที่ใช้บอกสภาพของอากาศ

weatherize vt ป้องกันตึกหรืออาคารจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น

weatherliness n การต้านลม

weatherly adj ต้านลมเล็กน้อย (การแล่นเรือ)

weatherman n ผู้พยากรณ์อากาศ
ความหมายเหมือนกับ: meteorologist , weather forecaster

weatherperson n ผู้พยากรณ์อากาศ
ความหมายเหมือนกับ: meteorologist , weather forecaster

weatherproof vt ทำให้สามารถทนแดดทนฝนได้

weatherproof adj ซึ่งสามารถทนแดดทนฝนได้

weatherproofness n การทนต่อสภาพอากาศ

weather-strip vt ใส่แผ่นกันสาด

weather-wise adj ซึ่งเก่งในการพยากรณ์อากาศ

weather-wise adj ซึ่งเก่งในการคาดเดาปฏิกิริยาหรือความคิดเห็นสาธาณชน

weatherworn adj สึกกร่อน
ความหมายเหมือนกับ: weather-beaten

weave vt ถักทอ
ความหมายเหมือนกับ: interlace , interweave

weave n รูปแบบการทอ

weave vi โซเซ

weaver n ผู้ถักทอสิ่งต่างๆ (โดยเฉพาะเพื่อเลี้ยงชีพ)
ความหมายเหมือนกับ: webster

weaverbird n นกขนาดเล็กชนิดหนึ่งในทวีปเอเชียและแอฟริกา

web n ใยแมงมุม

web vt ทำให้เป็นใยแมงมุม

Web Browser n โปรแกรมสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เนตหรือเวิลด์ไวด์เว็บ

web page n หน้าจอของเว็บไซต์
ความหมายเหมือนกับ: Web page

webbed adj ซึ่งมีใยแมงมุม

webbing n สายรัด

webby adj ซึ่งคล้ายกับใยแมงมุม

webfoot n เท้าที่มีพังผืดระหว่างนิ้ว

web-footed adj ซึ่งมีพังผืดระหว่างนิ้วเท้า

weblike adj ซึ่งมีลักษณะเหมือนใยแมงมุม

Webmaster n ผู้ดูแลเวบไซต์
ความหมายเหมือนกับ: Webmaster

webmaster n ผู้ดูแลเวบไซต์
ความหมายเหมือนกับ: webmaster

website n ที่อยู่ของเว็บบนระบบค้นหาและเข้าถึงข้อมูลบนอินเตอร์เนต

webster n ผู้ถักทอสิ่งต่างๆ (คำโบราณ)
ความหมายเหมือนกับ: weaver

web-toed adj ซึ่งมีพังผืดระหว่างนิ้วเท้า

webworm n ตัวดักแด้

wed vt สมรส (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: espouse , marry
คำตรงข้าม: divorce

wed vi สมรส

Wed. abbr วันพุธ (คำย่อของ Wednesday)

wedded adj สมรสกัน
ความหมายเหมือนกับ: married

wedded adj เกี่ยวกับการสมรส

wedding n การสมรส
ความหมายเหมือนกับ: bridal , espousal , nuptial

wedge n ลิ่ม
ความหมายเหมือนกับ: entering wedge

wedge n ไม้กอล์ฟ

wedge vt แยกออกโดยใช้ลิ่ม

wedge vt บีบอัด
ความหมายเหมือนกับ: jam , squeeze

wedgelike adj ซึ่งมีลักษณะเป็นลิ่ม

Wedgwood n เครื่องปั้นดินเผายี่ห้อหนึ่ง

Wedgwood blue n สีฟ้าอมเทาหม่นๆ

wedgy adj คล้ายลิ่ม

wedlock n สภาวะการสมรส
ความหมายเหมือนกับ: matrimony

Wednesday n วันพุธ

wee adj เล็กมาก
ความหมายเหมือนกับ: teeny , teeny-weeny , tiny
คำตรงข้าม: enormous , huge , vast

weed n วัชพืช

weed n กัญชา (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: ganja , grass , marijuana

weed vt กำจัดวัชพืช

weeder n ผู้กำจัดวัชพืช

weedily adv อย่างเต็มไปด้วยวัชพืช

weediness n การงเต็มไปด้วยวัชพืช

weedkiller n ยากำจัดวัชพืช
ความหมายเหมือนกับ: herbicide

weeds n เสื้อผ้าสีดำซึ่งเดิมเป็นชุดสวมใส่ของแม่ม่าย

weedy adj เต็มไปด้วยวัชพืช

week n หนึ่งสัปดาห์

weekday n วันธรรมดาที่ไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์
ความหมายเหมือนกับ: working day

weekday adj เกี่ยวกับวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์

weekdays adv ทุกๆ วันธรรมดา

weekend n วันสุดสัปดาห์

weekend adj เกี่ยวกับวันสุดสัปดาห์

weekend vi ใช้เวลาในวันสุดสัปดาห์

weekender n ผู้ไปพักผ่อนวันสุดสัปดาห์

weekends adv ระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ (คำไม่เป็นทางการ)

weeklong adj ซึ่งกินเวลาทั้งอาทิตย์

weekly adj ทุกสัปดาห์

weekly adv ทุกสัปดาห์

ween vt คิด (คำโบราณ)
ความหมายเหมือนกับ: believe , suppose , think

weensy adj เล็กมาก
ความหมายเหมือนกับ: teeny , tiny , weeny

weeny adj เล็กมาก
ความหมายเหมือนกับ: teeny , tiny , weensy

weep vi ร้องไห้
ความหมายเหมือนกับ: cry , sob , whimper

weep vt คร่ำครวญในขณะที่ร้องไห้

weep n ช่วงเวลาที่กำลังร้องไห้

weeper n คนร้องไห้ (โดยเฉพาะคนรับจ้างร้องไห้ในงานศพ)

weeping adj ซึ่งร้องไห้
ความหมายเหมือนกับ: crying , sobbing

weepy adj ร้องไห้ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: crying , tearful , teary

weever n ปลาทะเลขนาดเล็กแถบยุโรปอยู่ในตระกูล Trachinidae

weevil n ตัวด้วง อยู่ในตระกูล Curculionidae
ความหมายเหมือนกับ: snout beetle

wee-wee vi ถ่ายปัสสาวะ (ใช้กับเด็ก)
ความหมายเหมือนกับ: urinate

wee-wee n ปัสสาวะ (ใช้กับเด็ก)

weft n เส้นด้ายทางขวาง

weigh vt ชั่งน้ำหนัก
ความหมายเหมือนกับ: measure , scale

weigh vt ประเมิน

weigh vi มีความสำคัญ

weighbridge n แท่นชั่ง

weigher n ผู้ชั่งน้ำหนัก

weigh-in n การชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการในกีฬาก่อนการแข่งขัน

weight n น้ำหนัก

weight n ความหนัก
ความหมายเหมือนกับ: load , burden , mass

weight n หน่วยวัดน้ำหนัก

weight vt เพิ่มน้ำหนัก

weight vt เป็นภาระ
ความหมายเหมือนกับ: burden , load down , oppress

weight vt ลำเอียง

weightily adv อย่างมีน้ำหนัก
ความหมายเหมือนกับ: heavily

weightiness n การมีน้ำหนัก

weightless adj ซึ่งไร้น้ำหนัก

weightlifting n กีฬายกน้ำหนัก

weighty adj มีน้ำหนักมาก
ความหมายเหมือนกับ: heavy

Weimaraner n สุนัขล่าเนื้อมีขนเรียบสีเทาน้ำเงินหรือสีเทาดำ

weir n เขื่อนเล็กๆ
ความหมายเหมือนกับ: dam

weird adj แปลกประหลาด
ความหมายเหมือนกับ: supernatural , unearthly , unnatural
คำตรงข้าม: average , normal , typical

weird adj เกี่ยวกับโชคชะตา (คำโบราณ)

weirdly adv อย่างแปลกประหลาด

weirdness n ความแปลกประหลาด

weirdo n คนประหลาด (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: crackpot , crank , freak

welch vi ไม่ได้จ่ายหนี้ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: welsh

welcome adj เป็นที่ยอมรับ

welcome adj ซึ่งเต็มใจ

welcome n การต้อนรับ
ความหมายเหมือนกับ: greeting , reception

welcome vt ต้อนรับ
ความหมายเหมือนกับ: greet , receive , salute

welcome int ยินดีต้อนรับ

welcomely adv อย่างยินดีต้อนรับ
ความหมายเหมือนกับ: pleasantly

welcomeness n ความยินดีต้อนรับ

welcomer n ผู้ต้อนรับ

weld vi เชื่อม
ความหมายเหมือนกับ: fuse , join

weld vt เชื่อม
ความหมายเหมือนกับ: fuse , join

weld n การเชื่อม

weld n โลหะที่ถูกเชื่อม

weld n สีย้อมผ้าสีเหลืองที่ได้จากพืชชนิดหนึ่ง

welder n ช่างเชื่อม

weldor n ช่างเชื่อม

welf state n ระบบให้สวัสดิการกับประชาชน

Welfare n หน่วยงานสังคมสงเคราะห์
ความหมายเหมือนกับ: Welfare

welfare n ความสุข
ความหมายเหมือนกับ: prosperity , well-being
คำตรงข้าม: destitution

welfare n สังคมสงเคราะห์

welfare state n ระบบสวัสดิการที่รัฐบาลให้แก่ประชาชนทางด้านต่างๆ

welfare work n งานสังคมสงเคราะห์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน

welkin n ท้องฟ้า (คำโบราณหรือทางวรรณคดี)
ความหมายเหมือนกับ: empyrean , heavens , sky

well house n สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นรอบบ่อน้ำ

well n บ่อน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: hollow , pit , shaft

well n แหล่ง (ความอุดมสมบูรณ์, ข้อมูลฯลฯ)

well n ปล่อง

well n ห้องเก็บปลาในเรือหาปลา

well vi ท่วมท้น

well adv ดี

well adv อย่างมีทักษะ
ความหมายเหมือนกับ: capably , proficiently , skillfully
คำตรงข้าม: incapably , unskillfully , unadroitly

well adv อย่างสุขสบาย

well adj ดี

well adj หายดี
ความหมายเหมือนกับ: fit , hale , healthy
คำตรงข้าม: ill , sickly

well adv อย่างมีสุขภาพดี

well adv อย่างแน่นอน

well int คำอุทานแสดงอารมณ์ความรู้สึก (เช่น ดีใจ, ประหลาดใจ, เห็นด้วย)

well-advised adj รอบคอบ
ความหมายเหมือนกับ: prudent , wise

well-appointed adj ครบถ้วน
ความหมายเหมือนกับ: equipped , furnished

wellaway int คำอุทานแสดงความเสียใจ (คำโบราณ)
ความหมายเหมือนกับ: alas

well-balanced adj ซึ่งได้สมดุล

well-being n สวัสดิภาพ
ความหมายเหมือนกับ: happiness , prosperity , welfare

well-beloved adj เป็นที่รักอย่างมากและแท้จริง

well-beloved adj เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง

wellborn adj ที่กำเนิดในตระกูลสูงศักดิ์
ความหมายเหมือนกับ: highborn

wellborn n ผู้ที่กำเนิดในตระกูลสูงศักดิ์

well-bred adj ซึ่งมีความประพฤติดีเหมือนอบรมเลี้ยงดูมาอย่างดี
ความหมายเหมือนกับ: well-behaved , well-mannered , refined
คำตรงข้าม: ill-bred , impolite , rude

well-defined adj ซึ่งระบุไว้ชัดเจน
ความหมายเหมือนกับ: clear , definite , distinct

well-disposed adj ซึ่งเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: benevolent , kind , sympathetic

welldoer n คนดี

well-doing n การประพฤติดี

well-done adj ซึ่งทำได้ดี
ความหมายเหมือนกับ: excellent , done , impressive

well-done adj สุกดีแล้ว (เช่น เนื้อเสต็ก)

well-dressed adj แต่งตัวดี
ความหมายเหมือนกับ: chic , elegant , tasteful

well-earned adj ซึ่งได้มาโดยชอบ
ความหมายเหมือนกับ: earned , deserved , merited

well-established adj ซึ่งมีฐานมั่นคง

well-favored adj สวยงาม (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: attractive , comely , good-looking

well-favoured adj สวยงาม (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: attractive , comely , good-looking

well-fed adj บำรุงดี

well-fixed adj ร่ำรวย

well-found adj ซึ่งมีครบถ้วน

well-founded adj ซึ่งมีฐานะดี

well-groomed adj ซึ่งสะอาดหมดจด
ความหมายเหมือนกับ: clean , neat , tidy
คำตรงข้าม: dirty , messy , slovenly

well-grounded adj ซึ่งมีความรู้อย่างเพียงพอ

wellhead n แหล่งต้นน้ำ

wellhead n ต้นกำเนิด
ความหมายเหมือนกับ: fountainhead , source

wellhead n สิ่งที่สร้างขึ้นเหนือบ่อน้ำหรือบ่อน้ำมัน

well-heeled adj ร่ำรวย (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: prosperous , rich , wealthy
คำตรงข้าม: destitute , indigent , poor

wellhole n ช่องบ่อน้ำ

wellhouse n แหล่งน้ำ

well-informed adj ซึ่งมีความรู้กว้างขวาง
ความหมายเหมือนกับ: knowledgeable

Wellington n เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์

well-intentioned adj ซึ่งเจตนาดี (แต่มักจะก่อให้เกิดผลที่ไม่ค่อยดีตามมา)
ความหมายเหมือนกับ: well-meaning

well-judged adj ซึ่งมีวินิจฉัยดี

well-knit adj ซึ่งสร้างอย่างมั่นคง

well-known adj ซึ่งมีชื่อเสียง
ความหมายเหมือนกับ: famous , notorious , renowned
คำตรงข้าม: unknown

well-looking adj มีหน้าตาดี

well-mannered adj ซึ่งมีกิริยามารยาทดี
ความหมายเหมือนกับ: courteous , polite , well-behaved
คำตรงข้าม: discourteous , impolite , rude

well-meaning adj ซึ่งมีเจตนาดี (แต่ผลที่ได้กลับตรงกันข้าม)
ความหมายเหมือนกับ: well-intentioned

well-met adj ยินดีที่พบ

well-nigh adv ใกล้มาก
ความหมายเหมือนกับ: almost , nearly

well-off adj ซึ่งร่ำรวย
ความหมายเหมือนกับ: affluent , prosperous , well-to-do
คำตรงข้าม: destitute , indigent , poor

well-paid adj ซึ่งมีค่าตอบแทนมาก

well-read adj ซึ่งมีความรู้มากและถี่ถ้วนจากการอ่าน
ความหมายเหมือนกับ: erudite , knowledgeable

well-rounded adj ซึ่งมีความสามารถหลายด้าน

well-spoken adj พูดดี
ความหมายเหมือนกับ: articulate , fair-spoken

wellspring n ต้นน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: fountainhead

well-thought-of adj ซึ่งเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง

well-timed adj เหมาะกับเวลา
ความหมายเหมือนกับ: opportune , seasonable , timely
คำตรงข้าม: unseasona , untimely

well-to-do adj ซึ่งร่ำรวย
ความหมายเหมือนกับ: affluent , prosperous , well-off
คำตรงข้าม: destitute , indigent , poor

well-turned adj ซึ่งมีรูปร่างดี
ความหมายเหมือนกับ: shapely

well-weighed adj ซึ่งผ่านการพิจารณามาอย่างดี

well-wired adj ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในธุรกิจการค้า

well-wisher n ผู้ปรารถนาดีต่อผู้อื่น

well-worn adj ใช้มากจนเก่า

welsh vi ไม่ได้จ่ายหนี้ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: welch

welsh vi ไม่ทำตามที่พูดไว้ (คำไม่เป็นทางการ)

Welsh n ชาวเวลส์

Welsh n ภาษาเวลส์

Welsh adj เกี่ยวกับประชาชนและวัฒนธรรมเวลส์

Welsh adj เกี่ยวกับภาษาเวลส์

Welsh terrier n สุนัขพันธุ์เทอร์เรีย มีขนหยิกสีดำและน้ำตาล

welsher n คนที่ไม่ได้จ่ายหนี้
ความหมายเหมือนกับ: debtor

welsher n คนที่ไม่ทำตามที่ได้พูดไว้

Welshman n ผู้ชายชาวเวลส์

Welshwoman n ผู้หญิงชาวเวลส์

welt n รอยแนวยาวบนผิวหนัง (เกิดจากการเฆี่ยนตี)
ความหมายเหมือนกับ: wale , weal , wheal

welt n ตะเข็บของเสื้อผ้า

welt vt เฆี่ยนอย่างแรง
ความหมายเหมือนกับ: flog , lash , whip

welt vt เย็บเป็นแนวตะเข็บ

welter n สิ่งที่ปนเปกันจนยุ่งเหยิง

welter n ความสับสน

welter vi กลิ้งเกลือก
ความหมายเหมือนกับ: roll , wallow

welter vi เปียกชุ่ม

welter n การชกมวยของนักมวยที่มีน้ำหนักไม่เกิน 60 - 61.6 กิโลกรัม (คำไม่เป็นทางการ)

welterweight n นักมวยที่มีน้ำหนักไม่เกิน 60 - 61.6 กิโลกรัม

welterweight n นักกีฬาชนิดอื่น (เช่น นักมวยปล้ำ) ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 60 - 61.6 กิโลกรัม

wen n เนื้องอกบนผิวหนัง (โดยเฉพาะที่หนังศีรษะหรือใบหน้า)

wen n ตัวหนังสือรูนที่มีเสียงของ W ซึ่งใช้เขียนกันในภาษาอังกฤษยุคเก่าและยุคกลาง
ความหมายเหมือนกับ: wynn

wench n ผู้หญิงขายตัว (คำหยาบ)
ความหมายเหมือนกับ: prostitute , whore

wench vi เที่ยวโสเภณี

wench n หญิงรับใช้ (คำโบราณ)
ความหมายเหมือนกับ: maid

wench n หญิงสาวชาวบ้าน (คำโบราณ)

wend vi ท่องเที่ยวไป
ความหมายเหมือนกับ: go , journey , proceed

wend vt ท่องเที่ยวไป
ความหมายเหมือนกับ: go , journey , proceed

Wennish adj เกี่ยวกับชาวเวน

Wennish n ภาษาที่ชาวเวนใช้
ความหมายเหมือนกับ: Sorbian

went vi กริยาช่องที่ 2 ของ go

wentletrap n หอยทะเลเปลือกสีขาวเป็นขดวงตระกูล Epitoniidae

wept vi กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ weep

were aux กิริยาพหูพจน์ช่องที่ 2 ของ be

werewolf n มนุษย์หมาป่า
ความหมายเหมือนกับ: lycanthrope , werwolf

wergild n เงินที่จ่ายให้กับญาติของเหยื่อที่ถูกฆาตกรรม
ความหมายเหมือนกับ: wergeld , weregeld , weregild

wert vi กริยาช่องที่ 2 ของ be (คำโบราณ)

werwolf n มนุษย์หมาป่า
ความหมายเหมือนกับ: lycanthrope , werewolf

weskit n เสื้อกั๊ก
ความหมายเหมือนกับ: vest , waistcoat

Wesleyan adj ซึ่งเชื่อในคำสอนของ John Wesley

Wesleyanism n ความเชื่อในคำสอนของ John Wesley

west n ทิศตะวันตก
คำตรงข้าม: east

west adj ซึ่งมาจากทิศตะวันตก
ความหมายเหมือนกับ: westerly , western
คำตรงข้าม: east

west adj ซึ่งพัดมาจากทิศตะวันตก
ความหมายเหมือนกับ: western
คำตรงข้าม: east

west adv ไปทางทิศตะวันตก

west adv จากทิศตะวันตก
คำตรงข้าม: east

west n ประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกา

west n ประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกาที่ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ในระหว่างสงครามเย็น

West Indies n หมู่เกาะซึ่งประกอบด้วยเกาะหลัก 3 เกาะ

West Virginia n รัฐเวสท์เวอร์จิเนีย ซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกของอเมริกา

westbound adj ซึ่งเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก
คำตรงข้าม: eastbound

wester n ลมหรือพายุที่พัดมาจากทิศตะวันตก
ความหมายเหมือนกับ: westerly
คำตรงข้าม: easterly

wester vi ซึ่งเคลื่อนไปทางตะวันตก

westerly adj ตั้งอยู่ทางตะวันตก

westerly n ลมที่พัดมาจากทิศตะวันตก
ความหมายเหมือนกับ: wester
คำตรงข้าม: easterly

Western adj ซึ่งเป็นของประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกา

western adj ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก
ความหมายเหมือนกับ: occidental

western adj ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตก

western adj ซึ่งเป็นคนทางตะวันตกของประเทศหรือภูมิภาค
คำตรงข้าม: eastern

western adj ซึ่งมาจากทางทิศตะวันตก
ความหมายเหมือนกับ: west , westerly
คำตรงข้าม: easterly

western n คนที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันตก
ความหมายเหมือนกับ: westerner

western n หนังหรือละครที่เกี่ยวกับดินแดนทางตะวันตกของอเมริกา

Western church n ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

Western Hemishere n ภาคตะวันตกของผืนโลก

Westerner n คนตะวันตก

westerner n ผที่เกิดหรืออาศัยอยู่ทางตะวันตกของประเทศ

westernization n ความมีลักษณะของคนตะวันตก

westernize vt เปลี่ยนกฎหมายความคิดและปฏิบัติให้เหมือนยุโรป&อเมริกา
ความหมายเหมือนกับ: occidentalize

westernmost adj ซึ่งอยู่ไกลที่สุดทางทิศตะวันตก
ความหมายเหมือนกับ: western

westing n การเดินทางไปทางทิศตะวันตก

Westminster n เมืองเวสท์มินสเตอร์ ในประเทศอังกฤษ

Westminster Abbey n วิหารเวสท์มินสเตอร์ ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน

westward adj ซึ่งไปทางทิศตะวันตก
ความหมายเหมือนกับ: to the west , westbound

westward adv โดยไปทางทิศตะวันตก

westward n ทิศทางที่มุ่งหน้าไปทางตะวันตก

westwardly adv โดยไปทางทิศตะวันตก
ความหมายเหมือนกับ: westward

westwards adv โดยไปทางทิศตะวันตก
ความหมายเหมือนกับ: westward

wet adj เปียก
ความหมายเหมือนกับ: damp , moist
คำตรงข้าม: dry

wet vt ทำให้เปียก
ความหมายเหมือนกับ: damp , dampen , moisten
คำตรงข้าม: dry , dry out

wet vi เปียก
ความหมายเหมือนกับ: dampen , moisten
คำตรงข้าม: dry , dry out

wet vt ปัสสาวะรดบนสิ่งของ เช่น ที่นอน หรือพรม

wet n ความเปียกชื้น

wet n สภาพอากาศที่มีฝนตก

wet adj ซึ่งยังไม่แห้งดี

wet adj ซึ่งอนุญาตหรือสนับสนุนให้ผลิตหรือ่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (คำไม่เป็นทางการ)

wet adj ซึ่งขายแอลกอฮอล์ด้วย (คำไม่เป็นทางการ)

wet n ผู้สนับสนุนการผลิตและการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (คำไม่เป็นทางการ)

wet blanket n คนที่ทำให้หมดสนุก (คำไม่เป็นทางการ)

wet dream n การฝันว่าได้ร่วมเพศจนน้ำกามหลั่งออกมา

wet fly n เหยื่อเทียมที่ใช้ตกปลา
ความหมายเหมือนกับ: dry fly

wet goods n สินค้าประเภทของเหลว (เช่น น้ำมัน, สี)

wet nurse n แม่นม
ความหมายเหมือนกับ: nurse

wet pack n การเช็ดตัวคนไข้ด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นหรือเย็น

wet suit n ชุดของนักประดาน้ำ

wetback n กรรมกรชาวเม็กซิโกที่เข้าอเมริกาโดยผิดกฏหมาย

wether n แกะตัวผู้ที่ถูกตอนแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: wedder

wetland n พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง เช่น หนอง บึง
ความหมายเหมือนกับ: marsh , swamp

wet-nurse vt เป็นแม่นมเลี้ยงเด็กทารก
ความหมายเหมือนกับ: breast-feed , nurse , suckle

wet-nurse vt ดูแลเอาใจใส่อย่างมากเกินไป (คำไม่เป็นทางการ)

wetting agent n น้ำยาหรือสารเคมีที่ใช้เคลือบฟิล์ม กระจกหรือวัตถุอื่น

wean from phrv ฝึกให้หย่านม

wean from phrv พยายามให้ออกห่างจาก

wear away phrv ค่อยๆ กัดกร่อน
ความหมายเหมือนกับ: wear off

wear away phrv ทำให้น้อยลง

wear away phrv ทำให้อ่อนแอ
ความหมายเหมือนกับ: wear down

wear away phrv (เวลา) ผ่านไปช้าๆ
ความหมายเหมือนกับ: go past , wear on , wear out

wear down phrv ค่อยๆ สึกกร่อน
ความหมายเหมือนกับ: wear away , wear off

wear down phrv ทำให้ (ศัตรู) ยอมจำนน

wear down phrv ทำให้อ่อนล้า
ความหมายเหมือนกับ: wear away

wear down phrv เถียงจน (บางคน) แพ้

wear off phrv ค่อยๆ สึกกร่อน
ความหมายเหมือนกับ: rub off , wear away , wear down

wear off phrv ค่อยๆ จบสิ้นไป

wear off phrv (ความรู้สึก) ค่อยๆ หายไป
ความหมายเหมือนกับ: go off , pass away , pass off

wear on phrv (เวลา) ค่อยผ่านไป
ความหมายเหมือนกับ: go by , go on , go past , pass by , run on , wear away

wear on phrv สวม

wear out phrv ใช้จนเก่าหรือชำรุด

wear out phrv ทำให้เหน็ดเหนื่อยอย่างมาก

wear out phrv ใช้เวลาผ่านไปช้าๆ
ความหมายเหมือนกับ: go past , pass by , wear away , wear on

wear out phrv ยุติ

wear out phrv สวมจนเก่าหรือชำรุด
ความหมายเหมือนกับ: wear up

wear out phrv ตี

wear out phrv ใช้จนเบื่อ (คำพูด)

wear thin phrv ใช้จนบาง

wear thin phrv ทำให้น้อยลง

wear through phrv สวมจนเป็นรู
ความหมายเหมือนกับ: go through

wear up phrv ใส่จนเก่าหรือขาด
ความหมายเหมือนกับ: wear out

wear upon phrv สวม

weary of phrv หมดความอดทนกับ
ความหมายเหมือนกับ: tire of

weary with phrv ทำให้เหน็ดเหนื่อยกับ

weather through phrv ผ่านพ้น

weave from phrv ทอจาก
ความหมายเหมือนกับ: weave into

weave from phrv เขียนจาก
ความหมายเหมือนกับ: weave into

weave into phrv ทอผ้า
ความหมายเหมือนกับ: weave from

weave into phrv เขียนเป็นเรื่องราว

weave through phrv ขับหลบหลีก

wed to phrv ทำให้แต่งงานกับ

weed out phrv ถอน (ต้นไม้ที่ต้องการหรือวัชพืช) ทิ้ง

weed out phrv เอาออกจากกลุ่ม
ความหมายเหมือนกับ: comb out

weep about phrv ร้องไห้เสียใจกับ

weep away phrv ร้องไห้ไม่หยุด

weep for phrv ร้องไห้เพื่อ (ให้ได้บางสิ่งมา)
ความหมายเหมือนกับ: wail for

weep for phrv ร้องไห้แสดงความรู้สึก (เช่น ความสุข, ความทุกข์)

weep for phrv ร้องไห้เห็นใจหรือสงสาร

weep for phrv ร้องไห้เพราะรู้สึกผิด

weep over phrv ร้องไห้เสียใจกับ
ความหมายเหมือนกับ: weep about

weigh down phrv กดน้ำหนักลงบน
ความหมายเหมือนกับ: load down

weigh in phrv ชั่งน้ำหนัก
คำตรงข้าม: weigh out

weigh in phrv คิดพิจารณา

weigh out phrv ชั่งน้ำหนัก

weigh up phrv ตัดสินเกี่ยวกับ

weigh up phrv คิดพิจารณาก่อนตัดสินใจ

weigh with phrv (ความคิด, คำแนะนำ ฯลฯ) มีน้ำหนักหรือมีอิทธิพลต่อ

weight against phrv เขียนคัดค้าน
ความหมายเหมือนกับ: slant against

weight down phrv มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: load down

welch on phrv หนี
ความหมายเหมือนกับ: welsh on

welcome back phrv ต้อนรับกลับ

welcome in phrv ต้อนรับเข้ามา

welcome to phrv ต้อนรับสู่

welcome with phrv ต้อนรับด้วย

weld together phrv เชื่อมต่อ (โลหะ)

well out phrv (ของเหลว) ไหลเอ่อ

well up phrv (ของเหลว) ไหลท่วม

welsh on phrv หนี
ความหมายเหมือนกับ: welch on

welter in phrv จมอยู่ใน
ความหมายเหมือนกับ: grovel in , wallow in

wet down phrv ทำให้เปียกชุ่ม
ความหมายเหมือนกับ: damp down

wet off phrv ทำให้เปียก (การเป่าแก้ว)

wet out phrv ทำให้ (เสื้อผ้า) เปียก (ก่อนจุ่มลงในสารเคมีเพื่อเปลียนสี)

well-considered adj ซึ่งพิจารณามาแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: thought out , considered

weapons n อาวุธยุทธภัณฑ์
ความหมายเหมือนกับ: arms , armor

weapons n อาวุธ
ความหมายเหมือนกับ: armament

wearing down n การสึกกร่อน (โดยเฉพาะจากการเสียดสี)
ความหมายเหมือนกับ: friction , rubbing
คำตรงข้าม: buildup

well-supported adj ซึ่งมีอำนาจสนับสนุน

well done int ไชโย
ความหมายเหมือนกับ: great

welcoming adj ที่ดูอบอุ่นและเป็นมิตร
ความหมายเหมือนกับ: genial , warm

well-educated adj ซึ่งมีความรู้ดี
ความหมายเหมือนกับ: knowledgeable

weakening n ภาวะตกต่ำ
ความหมายเหมือนกับ: decay , deterioration , downfall , retrogression , degeneration , enfeeblement , retrogression
คำตรงข้าม: improvement , rise

weight-watcher n คนที่กำลังควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก
ความหมายเหมือนกับ: reducer , faster , abstainer

weak-willed adj เชื่อง
ความหมายเหมือนกับ: feeble , weak , obedient
คำตรงข้าม: strong-willed , strong

well-schooled adj ซึ่งได้รับการศึกษา
ความหมายเหมือนกับ: learned , schooled

weakened adj อ่อนแอ
ความหมายเหมือนกับ: exhausted , worn-out

weakened adj อ่อนแอ
ความหมายเหมือนกับ: effete , infirm

well-chosen adj ความเหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: appropriate , suitable
คำตรงข้าม: unsuitable

weakening adj อ่อนลง (กำลัง, พลัง, ความสามารถ)
ความหมายเหมือนกับ: waning

weather forecast n การพยากรณ์อากาศ

weigh against phrv ตำหนิ
ความหมายเหมือนกับ: charge against , count against , tell against

welcoming adj ที่มีความโอบอ้อมอารีย์
ความหมายเหมือนกับ: cordial , friendly
คำตรงข้าม: unfriendly

weaklessness n ความอ่อนแอ
ความหมายเหมือนกับ: powerlessness
คำตรงข้าม: power

weakless adj อ่อนแอ
ความหมายเหมือนกับ: powerless
คำตรงข้าม: strong

wealthy people n กลุ่มคนร่ำรวยที่ชื่นชอบการเดินทางโดยเครื่องบินไอพ่น

well-educated adj มีการศึกษา

well-written adj รู้หนังสือ
ความหมายเหมือนกับ: literary
คำตรงข้าม: illiterate

weaving apparatus n เครื่องทอผ้า

well-lighted adj สว่าง
ความหมายเหมือนกับ: illuminated
คำตรงข้าม: dark

wetlands n บริเวณที่ลุ่มมีน้ำขัง
ความหมายเหมือนกับ: bog

weighable adj ซึ่งสามารถวัดได้
ความหมายเหมือนกับ: fathomable

weapons n อาวุธ
ความหมายเหมือนกับ: military provisions

well-organized adj ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
ความหมายเหมือนกับ: arranged
คำตรงข้าม: disordered

well-organized adj ซึ่งเป็นระเบียบเรียบร้อย
ความหมายเหมือนกับ: in order
คำตรงข้าม: disorderly , chaotic

weigh on phrv กังวลเกี่ยวกับ
ความหมายเหมือนกับ: prey on

weigh on phrv กังวลเกี่ยวกับ
ความหมายเหมือนกับ: prey on

welshrarebit n อาหารจานร้อนชนิดหนึ่ง

well-supplied adj อุดมสมบูรณ์
ความหมายเหมือนกับ: full

weakly adj ไม่สบาย
ความหมายเหมือนกับ: sick , poorly

well-reasoned adj มีเหตุผล
ความหมายเหมือนกับ: rational , wise
คำตรงข้าม: foolish

weak point n จุดอ่อน
ความหมายเหมือนกับ: defect

wedge-shaped stone n หินรูปลิ่มที่อยู่ส่วนบนของตอม่อ
ความหมายเหมือนกับ: voussoir

well-built adj ทนทาน
ความหมายเหมือนกับ: durable , sturdy

well-formed n ซึ่งสมมาตรกัน
ความหมายเหมือนกับ: balanced , proportional

well-organized adj ซึ่งเป็นระบบ
ความหมายเหมือนกับ: orderly

weaving n สิ่งทอหรือม่านลายดอกซึ่งแขวนประดับฝาผนัง
ความหมายเหมือนกับ: fabric , drapery , decoration

weathervane n ใบกังหัน
ความหมายเหมือนกับ: weathercock

weak-willed adj ซึ่งชักจูงได้ง่าย
ความหมายเหมือนกับ: spineless , weak-minded

weak-willed adj ไม่เด็ดเดี่ยว
ความหมายเหมือนกับ: spineless , weak-kneed

weather forecast n การพยากรณ์อากาศทางวิทยุหรือโทรทัศน์

weather forecaster n ผู้พยากรณ์อากาศ
ความหมายเหมือนกับ: meteorologist

weather forecaster n ผู้พยากรณ์อากาศ
ความหมายเหมือนกับ: meteorologist

well-behaved adj ซึ่งมีความประพฤติดีเหมือนอบรมเลี้ยงดูมาอย่างดี
ความหมายเหมือนกับ: well-mannered , refined
คำตรงข้าม: ill-bred , impolite , rude

well-behaved adj ซึ่งมีกิริยามารยาทดี
ความหมายเหมือนกับ: courteous , polite
คำตรงข้าม: discourteous , impolite , rude

wergeld n เงินที่จ่ายให้กับญาติของเหยื่อที่ถูกฆาตกรรม
ความหมายเหมือนกับ: weregeld , weregild

weregeld n เงินที่จ่ายให้กับญาติของเหยื่อที่ถูกฆาตกรรม
ความหมายเหมือนกับ: wergeld , weregild

weregild n เงินที่จ่ายให้กับญาติของเหยื่อที่ถูกฆาตกรรม
ความหมายเหมือนกับ: wergeld , weregeld

wedder n แกะตัวผู้ที่ถูกตอนแล้ว

Western Oriental Gentleman n คนอาหรับ (ใช้คำนี้เพื่อแสดงความเกลียดชังหรือรังเกียจ)

wench off phrv กระชากจาก
ความหมายเหมือนกับ: wrench from

allowedly adv ซึ่งยินยอมได้
ความหมายเหมือนกับ: admittedly

answer n การตอบคำถาม

answer n การโต้ตอบ
ความหมายเหมือนกับ: defense , counterclaim

answer vt แก้ตัวในศาล

answer n คำแก้ต่างในศาล
ความหมายเหมือนกับ: plea , defense

answer n คำตอบ
ความหมายเหมือนกับ: reply , response
คำตรงข้าม: question , request

answer vi ตอบ
ความหมายเหมือนกับ: reply , give answer , respond
คำตรงข้าม: question , ask , inquire

answer vt ตอบ

answer vi ตอบสนอง
ความหมายเหมือนกับ: react , return

answer vt ตอบสนอง

answer vt โต้ตอบ

answer vi โต้ตอบ

answer vt ทำให้บรรลุตามความต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: satisfy , fulfill , fill

answer vi บรรลุจุดประสงค์

answer vi รับ (โทรศัพท์)

answer vt รับ (โทรศัพท์)

answer n วิธีแก้ปัญหา
ความหมายเหมือนกับ: solution , discovery , solution

answer n สิ่งที่โต้ตอบ

answer back v สวนตอบ
ความหมายเหมือนกับ: talk back

answerable adj ตอบได้

answerer n ผู้ตอบ
ความหมายเหมือนกับ: responder , respondent

answering adj ที่ตอบกลับมา
ความหมายเหมือนกับ: replying

answering machine n เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
ความหมายเหมือนกับ: answerphone

answerphone n เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
ความหมายเหมือนกับ: answering machine

artesian well n บ่อน้ำบาดาล

awe n ความน่าเกรงขาม
ความหมายเหมือนกับ: reverence , reverential fear , dread

awe vt ทำให้เกรงขาม
ความหมายเหมือนกับ: inspire awe in

awesome adj ดีเลิศ (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: outstanding , wonderful , remarkable

awesome adj น่าสะพรึงกลัว
ความหมายเหมือนกับ: awe-inspiring , formidable

alternate between phrv เปลี่ยนจากบางสิ่ง (การกระทำ) ไปสู่บางสิ่ง (การกระทำ)

answer back phrv เถียงกลับ

answer for phrv รับผิดชอบต่อ

answer to phrv สนองตอบ

answer to phrv อยู่ในความควบคุม
ความหมายเหมือนกับ: respond to

answer up phrv ตอบให้ชัดเจน

apportion between phrv แบ่งปัน

arbitrate between phrv ตัดสินชี้ขาดระหว่าง (ทางกฎหมาย)

augur well phrv เป็นลางดี
ความหมายเหมือนกับ: bode well

bantamweight n นักมวยรุ่นน้ำหนักตัว 51-53.5 กิโลกรัม

basket weave n สิ่งทอที่มีรูปทรงเหมือนกับตระกร้า

bath towel n ผ้าเช็ดตัว
ความหมายเหมือนกับ: towel

beachwear n ชุดชายหาด
ความหมายเหมือนกับ: sundress

bed-wetting n ปัญหาปัสสาวะรดที่นอน (มักเป็นในเด็กขณะนอนหลับ)

bejeweled adj ประดับด้วยเครื่องเพชรหรือสวมเพชร

bejewelled adj ประดับด้วยเครื่องเพชรหรือสวมเพชร

between prep อยู่ระหว่างสิ่งสองสิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: in the middle of

between prep สิ่งที่รวมกัน

between prep เปรียบเทียบระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง

between prep กำหนดตัวเลือกระหว่างสิ่งสองสิ่ง

between adv ในระหว่างนั้น

bindweed n ต้นไม้ป่า

bitter-sweet adj ซึ่งนำมาซึ่งความสุขผสมความเศร้า

biweekly n รายปักษ์
ความหมายเหมือนกับ: fortnightly , , semiweekly

blower n เครื่องเป่า

borrower n ผู้ขอยืม

bowel n ลำไส้
ความหมายเหมือนกับ: intestine

bowel movement n การขับถ่ายอุจจาระ
ความหมายเหมือนกับ: movement

bowels n ลำไส้

bower n ซุ้มใต้ต้นไม้ในสวนหรือสนาม

brewer n ผู้ต้มเหล้า

brewery n โรงงานต้มเหล้า
ความหมายเหมือนกับ: distillery

be between phrv อยู่ระหว่าง

be between ourselves idm เป็นความลับ

be between you and me idm เป็นความลับ

be between you, me, and the gatepost idm เป็นความลับ

be under the weather idm ไม่ค่อยสบายเล็กน้อย

be wedded to phrv ยึดติดกับ

be well away idm โชคดี

be well in hand idm ถูกควบคุม
ความหมายเหมือนกับ: have in

be well off for idm มีเงินมากพอ

be well on idm ล่าช้า

be well up in idm มีความรู้ดีเกี่ยวกับ

be well-off idm ร่ำรวย

between the devil and the deep blue sea idm อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างสองสิ่งที่เสี่ยงและไม่ต้องการทั้งคู่

blow the cobwebs away idm สูดอากาศสดชื่น (มักด้วยการออกกำลัง)

bode well phrv เป็นลางสังหรณ์ที่ดี
ความหมายเหมือนกับ: augur well

break out in a cold sweet idm กลัวมาก

by the week idm หนึ่งอาทิตย์

camp follower n ผู้ที่สนับสนุนกลุ่มหรือพรรคการเมือง แต่ไม่ได้เป็นสมาชิก

carpet sweeper n เครื่องสำหรับกวาดทำความสะอาดพรม
ความหมายเหมือนกับ: vacuum cleaner

cauliflower n ต้นกะหล่ำดอก

cauliflower ear n หูที่ผิดรูปเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ (โดยเฉพาะจากการชก)

chimney sweep n คนที่มีอาชีพทำความสะอาดปล่องไฟ

cobweb n ใยแมงมุม
ความหมายเหมือนกับ: spiderweb , filament , gossamer

cobweb n สิ่งที่คล้ายใยแมงมุม

cold sweat n ภาวะความตื่นตกใจกลัว

commonweal n ความสงบสุข

commonwealth n ประชาชนของชาติ
ความหมายเหมือนกับ: the people

commonwealth n ประเทศหรือรัฐที่ปกครองตนเอง
ความหมายเหมือนกับ: republic , federation

counterweigh v ทำให้สมดุล
ความหมายเหมือนกับ: counterbalance , counterpose , counterpoise

cower vi ทำตัวงอ (ด้วยความกลัว)
ความหมายเหมือนกับ: crawl , creep , cringe

crewel n ด้ายที่กรอไม่แน่น (ใช้ในการเย็บปักถักร้อย)

choose between phrv เลือกระหว่าง

chuck in the towel idm ยอมแพ้ (คำไม่เป็นทางการ)

commute between phrv เดินทางระหว่าง (ในแต่ละวัน)

cower away phrv ตื่นกลัว

cower back phrv ตื่นกลัว

cower down phrv ตื่นกลัว

cower forward phrv ตื่นกลัว

decide between phrv เลือกระหว่าง

differentiate between phrv แยกแยะระหว่าง
ความหมายเหมือนกับ: distinguish between

differentiate between phrv ปฏิบัติต่อ (บางคน) อย่างไม่ยุติธรรม
ความหมายเหมือนกับ: discriminate between

discern between phrv มองเห็น

discern between phrv แยกแยะความแตกต่าง (ด้วยตาหรือใจ)

discriminate between phrv บอกความแตกต่างระหว่าง

distinguish between phrv แยกแยะระหว่าง
ความหมายเหมือนกับ: differentiate between , discern between , discriminate between , tell between

divide between phrv แบ่งกันระหว่าง

do well phrv ประสบความสำเร็จ
คำตรงข้าม: do badly

do well phrv ทำให้สุขภาพดีขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: do badly

do well phrv ทำให้สบายขึ้น

draw a line between something and something else idm แยกความแตกต่างระหว่างสองสิ่ง

drive a wedge between idm ไม่เห็นด้วย (ระหว่าง)

drive between phrv ขับไปอยู่ระหว่าง

dwell at phrv อาศัยอยู่ที่

dwell in phrv อาศัยอยู่ใน

dwell in phrv ครอบงำ

dwell on phrv อาศัย (คำโบราณ)
ความหมายเหมือนกับ: dwell upon

dwell on phrv กังวลหรือคิดมากเกี่ยวกับ
ความหมายเหมือนกับ: think about

dwell on phrv พูดหรือเขียนยืดยาวเกี่ยวกับ

dwell upon phrv อาศัย (คำโบราณ)
ความหมายเหมือนกับ: dwell upon

dwell upon phrv กังวลหรือคิดมากเกี่ยวกับ
ความหมายเหมือนกับ: think about

dwell upon phrv พูดหรือเขียนยืดยาวเกี่ยวกับ

fair-weather friend idm เพื่อนกิน

fall between phrv ตกไปอยู่ระหว่าง

few and far between idm น้อยมาก

forswear oneself idm สาบานเท็จ
ความหมายเหมือนกับ: perjure oneself

deflower vt เด็ดดอกไม้
ความหมายเหมือนกับ: ruin

deflower vt ทำลายพรหมจรรย์
ความหมายเหมือนกับ: ravish , molest , rape

diamond wedding n การฉลองครบรอบ 60 ปี (บางครั้ง 75 ปี)
ความหมายเหมือนกับ: diamond anniversary , anniversary

disembowel vt เอาเครื่องในออก (คน,สัตว์)

dower n ทรัพย์สินของสามีที่ตาย
ความหมายเหมือนกับ: dowry

drawee n ผู้ที่ได้รับการสั่งจ่ายเช็ค

drawer n คนที่ผสมเหล้า (คำโบราณ)

drawer n ช่างวาดภาพ

drawer n ผู้ถอนเงิน

drawer n ภาพเขียน

drawer n ลิ้นชัก
ความหมายเหมือนกับ: cupboard , closet , shelf

drawers n การเกงใน (โดยเฉพาะของผู้หญิง)

duckweed n จอกแหน

dwell vi คำนึงถึง

dwell vi อาศัย
ความหมายเหมือนกับ: reside , live , lodge
คำตรงข้าม: leave , go , depart

dweller n ผู้อยู่อาศัย
ความหมายเหมือนกับ: inhabitant , indweller

dwelling n บ้าน
ความหมายเหมือนกับ: house , residence

edelweiss n ดอกไม้สีขาวใบขาวจำพวก Leontopodium alpinum พบบนภูเขาแอลป์

embowed adj (ลักษณะ) โค้งงอ
ความหมายเหมือนกับ: arched

embowel vt ฝัง
ความหมายเหมือนกับ: bury , embed , enclose

empower vt ให้อำนาจ
ความหมายเหมือนกับ: authorize , grant , permit

ewe n แกะตัวเมียที่โตเต็มที่แล้ว
ความหมายเหมือนกับ: female sheep

ewer n คนโท
ความหมายเหมือนกับ: jar , jug , pitcher

fair-weather adj สำหรับใช้ในเวลาอากาศดี

fair-weather adj ซึ่งคบหาไม่ได้

fair-weather friend n เพื่อนกิน

farewell int ลาก่อน
ความหมายเหมือนกับ: goodbye , so long , bye

farewell n การกล่าวลา
ความหมายเหมือนกับ: adieu , parting

featherweight n น้ำหนักนักมวยรุ่นเบา (น้ำหนัก126 ปอนด์หรือ 57 กิโลกรัม)

featherweight n นักมวยรุ่นน้ำหนักเบา

featherweight n สิ่งของหรือคนที่มีน้ำหนักเบา

featherweight n คนไม่สำคัญ

featherweight adj เบา

fewer adj น้อยกว่า (คำคุณศัพท์ขั้นกว่าของ few)

fewer pron จำนวนน้อยกว่า

flower n ดอกไม้
ความหมายเหมือนกับ: bloom , blossom , efflorescence

flower vi ผลิดอก
ความหมายเหมือนกับ: bloom , blossom

flower n ระยะที่รุ่งเรืองที่สุด
ความหมายเหมือนกับ: zenith , peak
คำตรงข้าม: lowest point , bottom

flower n คนหรือสิ่งที่เป็นสุดยอด
ความหมายเหมือนกับ: elite , best , cream

flowering adj ที่มีดอก

flowering n ช่วงเวลาที่ศิลปะ ดนตรีและวิทยาการเบ่งบาน
ความหมายเหมือนกับ: blossoming

flowerpot n กระถางดอกไม้

flowery adj ที่ปกคลุมไปด้วยดอกไม้
ความหมายเหมือนกับ: floral , florid

flowery adj ที่มีกลิ่นของดอกไม้

flowery adj หรูหรา (ถ้อยคำหรือสำนวน)
ความหมายเหมือนกับ: fancy , ornate
คำตรงข้าม: simple , clear

flyweight n นักมวยรุ่นที่มีน้ำหนักต่ำสุด

follower n ผู้ติดตาม
ความหมายเหมือนกับ: disciple , adherent , supporter
คำตรงข้าม: objector

footwear n สิ่งที่ใช้สวมเท้า (เช่น รองเท้าหุ้มส้น, รองเท้าบู๊ต)

forswear vt สาบานว่าจะไม่กระทำ
ความหมายเหมือนกับ: abjure , recant , renounce

forswear vi ให้การเท็จ
ความหมายเหมือนกับ: perjure

get between phrv เอาไว้ระหว่าง

get between phrv พยายามแยก (คน สัตว์) ออกจากกัน
ความหมายเหมือนกับ: come between

get between phrv กั้นขวาง
ความหมายเหมือนกับ: come between , stand between

get between phrv ทำ / คิด / พูดอย่างต่อเนื่อง
ความหมายเหมือนกับ: take between

get weaving idm เริ่มทำงาน
ความหมายเหมือนกับ: get cracking , get going , get moving , get started

get well phrv แข็งแรงขึ้น (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: look well

glower at phrv จ้องมองอย่างไม่พอใจ
ความหมายเหมือนกับ: frown at , scowl at

go between phrv เดินทางไปมาระหว่าง

go between phrv แทรกระหว่าง

go between phrv เป็นผู้สื่อข่าวระหว่าง

go well phrv ประสบความสำเร็จดี

go well with phrv โชคดีสำหรับ (บางคน)
คำตรงข้าม: go ill with

go west phrv ไปทางตะวันตก

have a weak spot for idm ชอบมาก

have a weakness for idm ชอบมาก

hover between phrv ไม่ตัดสินใจระหว่าง
ความหมายเหมือนกับ: vacillate between , waver between

insert between phrv แทรกระหว่าง

interpose between phrv สอดแทรกระหว่าง
ความหมายเหมือนกับ: intervene between

intersperse between phrv ทำให้กระจายไปท่ามกลาง
ความหมายเหมือนกับ: intersperse among

intervene between phrv เข้ามาแทรกระหว่าง
ความหมายเหมือนกับ: interpose between

interweave with phrv ถักพันกันด้วย

gilliflower n ดอกไม้กลิ่นหอมและมีสีสัน

gillyflower n ดอกไม้กลิ่นหอมและมีสีสัน

glower vi ถลึงตาใส่
ความหมายเหมือนกับ: glare , sulk

go-between n ตัวกลาง
ความหมายเหมือนกับ: carrier , messenger

golden wedding n การฉลองครบรอบแต่งงานปีที่ 50
ความหมายเหมือนกับ: golden jubilie , golden anniversary

grass widower n พ่อม่าย

Great power n มหาอำนาจ

groundwell n ความรู้สึกบางอย่างเพิ่มขึ้นอย่งกะทันหัน

grower n ผู้ปลูกต้นไม้

hallowed adj ศักดิ์สิทธิ์
ความหมายเหมือนกับ: sacred , sacrosanct

Halloween n ตอนเย็นหรือคืนวันที่ 31 ตุลาคม

heavyweight n นักมวยอาชีพที่มีน้ำหนักมากกว่า 79.5 กิโลกรัม หรือ 175 ปอนส์

horsepower n แรงม้า

however adv ไม่ว่าจะ … ขนาดไหน

however conj อย่างไรก็ตาม

hydropower n พลังน้ำ

get a swelled head idm กลายเป็นผู้หยิ่งทะนง

hail-fellow-well-met idm เป็นมิตรกับทุกคน

have a sweet tooth idm อยากรับประทานขนมหวาน

have no staying-power idm ขาดความอดทน

hit someone between the eyes idm ทำให้ประทับใจ

know something only too well idm รู้จักดีมาก

no sweat idm ไม่ต้องห่วง (คำสแลง)

none the worse for wear idm มีสภาพดีเพราะถูกใช้งาน

not take no for an answer idm ไม่อาจยอมรับคำปฏิเสธได้ (เป็นวิธีพูดแบบสุภาพ)

power behind the throne idm คนที่อยู่เบื้องหลังอำนาจ

powers that be idm คนมีอำนาจ

read between the lines idm ทำความเข้าใจกับความหมายที่แฝงไว้

short and sweet idm สั้นๆ

shot-gun wedding idm การบังคับให้แต่งงาน (โดยพ่อเจ้าสาวใช้ปืนขู่เจ้าบ่าว)

snowed under idm งานมากมาย

sweat blood idm สุดเครียด

sweeten the pill idm ทำสิ่งที่ไม่น่าพอใจให้เป็นสิ่งที่น่าพอใจ

sweet-talk someone idm เยินยอเพื่อชักจูงให้ทำหรือยอมตามบางสิ่ง

thin end of the wedge idm สิ่งเล็กๆ น้อยที่จะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ขึ้นได้

tower of strength idm คนที่มีกำลังใจดีมาก (โดยเฉพาะในยามมีปัญหา)

under the weather idm ป่วย

worth its weight in gold idm มีค่ามาก

in-between n คนหรือสิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง

in-between adj ซึ่งอยู่ระหว่าง
ความหมายเหมือนกับ: intermediate , middle , medium

in-between adv อยู่ระหว่าง

indwell vi ดำรงอยู่ (ทางวรรณคดี)
ความหมายเหมือนกับ: abide , inhabit

indwell vt ดำรงอยู่ใน (ทางวรรณคดี)
ความหมายเหมือนกับ: abide , inhabit

inkwell n ที่ใส่หมึก
ความหมายเหมือนกับ: inkstand

interweave n การผสมผสาน
ความหมายเหมือนกับ: blend , mix

interweave vt ทอ
ความหมายเหมือนกับ: intertwine , mingle

interweave vi ทอ
ความหมายเหมือนกับ: intertwine

judge between phrv ตัดสินใจระหว่าง (ว่าสิ่งไหนดีกว่ากัน)

lay it on with a trowel idm กล่าวเกินจริง

lay weight idm ทำให้รู้ว่าสำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: lay emphasis

leave well alone idm พึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่(เพราะกลัวว่าจะเลวร้ายลงไปอีก)
ความหมายเหมือนกับ: leave well enough alone , let alone

leave well enough alone idm พึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่(เพราะกลัวว่าจะเลวร้ายลงไปอีก)

let well alone idm พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่เพราะกลัวว่าจะแย่ลงไปกว่าเดิม
ความหมายเหมือนกับ: leave alone

liaise between phrv ประสานงานระหว่าง
ความหมายเหมือนกับ: mediate between

live well phrv ดำเนินชีวิตอย่างสุขสบายหรือหรูหรา
ความหมายเหมือนกับ: live high

live well phrv ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณธรรม

look well phrv ดูมีสุขภาพดี
ความหมายเหมือนกับ: get well

look well phrv สวยงาม
ความหมายเหมือนกับ: look good
คำตรงข้าม: look bad

lower at phrv จ้องมองอย่างไม่พอใจ
ความหมายเหมือนกับ: lour at

lower on phrv จ้องมองอย่างไม่พอใจ
ความหมายเหมือนกับ: lour at , lower at

lower oneself phrv ทำตัวไร้ค่า
ความหมายเหมือนกับ: descend to

lower upon phrv จ้องมองอย่างไม่พอใจ
ความหมายเหมือนกับ: lour at , lower at

jewel n เพชรพลอย
ความหมายเหมือนกับ: gemstone , rock

jeweler n คนขายเพชรพลอย

jeweler n ร้านขายเครื่องเพชรพลอย

jeweller n คนขายเพชรพลอย

jeweller n ร้านขายเครื่องเพชรพลอย

jewelry n เครื่องเพชรพลอย
ความหมายเหมือนกับ: jewellery

Jewess n หญิงชาวยิว (คำหยาบ)

jimsonweed n ต้นลำโพง
ความหมายเหมือนกับ: Datura stramonium

knitwear n เสื้อผ้าที่ทำขึ้นด้วยการถัก

lawn mower n เครื่องตัดหญ้า

light heavyweight n นักมวยรุ่นไลท์เฮฟวี่เวท (มีน้ำหนักไม่เกิน 79.39 กิโลกรัม)

lightweight adj เบา

lower house n สภาล่างของรัฐสภา (House of commonsz)

lower vi จมลง
ความหมายเหมือนกับ: descend , sink

lower adj ต่ำกว่า (ขั้นเปรียบเทียบ)

lower vt ทำให้ต่ำต้อย
ความหมายเหมือนกับ: humiliate , dishonor , disgrace , debase
คำตรงข้าม: elevate , honor

lower vt ทำให้ต่ำลง
ความหมายเหมือนกับ: drop , depress

lower vt ทำให้น้อยลง (ราคา, ปริมาณ, จำนวน, กำลัง)
ความหมายเหมือนกับ: decrease , diminish , lessen
คำตรงข้าม: raise , increase

lower n ที่นอนชั้นล่างในเรือหรือรถไฟ
ความหมายเหมือนกับ: berth

lower adj ที่อยู่ชั้นล่าง
คำตรงข้าม: upper

lower n ฟันล่าง
ความหมายเหมือนกับ: lower jaw

lower adj ลดตัวลงไป

lower vt ลดระดับความดังของเสียง
ความหมายเหมือนกับ: soften

lower vi ลดลง
ความหมายเหมือนกับ: diminish

lower n การขมวดคิ้ว

lower n ท้องฟ้าหรืออากาศมืดครึ้ม

lower vi ทำหน้าบูดบึ้ง
ความหมายเหมือนกับ: frown , scowl

lower vi มืดลง (ท้องฟ้า)
ความหมายเหมือนกับ: darken , threaten

lowercase adj เกี่ยวกับตัวพิมพ์เล็ก

lowercase n ตัวพิมพ์เล็ก

lowercase vt พิมพ์หรือเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็ก

lowering adj มืดครึ้ม (ท้องฟ้า)
ความหมายเหมือนกับ: dark , threatening , overcast , cloudy , gloomy
คำตรงข้าม: clear

lowering adj หน้าบึ้ง
ความหมายเหมือนกับ: frowning , sullen , scowling

lowest common multiple n ตัวคูณร่วมน้อย
ความหมายเหมือนกับ: least common multiple

mean well phrv เจตนาดี (แต่มักไม่เป็นไปตามนั้น)

mediate between phrv ไกล่เกลี่ยระหว่าง

oscillate between phrv แกว่งไปมาระหว่าง

owe for phrv เป็นหนี้...ในเรื่อง...

owe it to phrv มีหน้าที่ต่อ

owe to phrv เป็นหนี้ต่อ

owe to phrv เชื่อว่าเป็นผลจาก
ความหมายเหมือนกับ: attribute to

makeweight n คนหรือสิ่งไม่สำคัญ

manpower n กำลังคน
ความหมายเหมือนกับ: workforce , labor force

mayflower n ไม้ดอกที่บานในช่วงเดือนพ.ค
ความหมายเหมือนกับ: hawthorn

mean well idm มีเจตนาดี

menswear n เสื้อผ้าเครื่องประดับของผู้ชาย

Middle West n ภาคตะวันตกของอเมริกา
ความหมายเหมือนกับ: Midwest

middleweight n นักมวยที่มีน้ำหนักเฉลี่ย 14 -160 ปอนด์

midweek n กลางอาทิตย์

midweekly adv กลางอาทิตย์

Midwest n ภาคตะวันตกของอเมริกา

mildewed adj ซึ่งมีเชื้อราขึ้นเป็นดวง

milkweed n ต้นพืชซึ่งให้น้ำยางสีขาว

minesweeper n เรือกวาดทุ่นระเบิด

molecular weight n น้ำหนักโมเลกุล
ความหมายเหมือนกับ: weight

motive power n แหล่งพลังงานที่ทำให้เคลื่อนที่

mower n เครื่องตัดหญ้า

mower n คนตัดหญ้า

neckwear n เครื่องแต่งกายที่สวมคอ
ความหมายเหมือนกับ: necktie

newel n เสาค้ำตรงขั้นบันได (ส่วนบนติดราวมือจับ ส่วนล่างติดขั้นบันได)
ความหมายเหมือนกับ: newel post

newlywed n คนเพิ่งแต่งงาน
ความหมายเหมือนกับ: blushing bride , honeymooner

newlywed adj เพิ่งแต่งงาน

nightwear n ชุดนอน

nigthwears n ชุดนอน
ความหมายเหมือนกับ: nightclothes

northwest n ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

northwester adj ลมตะวันตกเฉียงเหนือ

northwesterly adv ทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ความหมายเหมือนกับ: northwest

northwesterly adj ทางตะวันตกเฉียงเหนือ

northwestern n ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

northwestward adj ซึ่งหันไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ความหมายเหมือนกับ: northwest

northwestward n ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

northwestwards adv ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ

Norwegian n ชาวนอรเวย์

nuclear power n พลังงานนิวเคลียร์
ความหมายเหมือนกับ: nuclear energy

nuclear weapons n อาวุธนิวเคลียร์

nuclear-powered adj ซึ่งใช้พลังงานนิวเคลียร์

oil well n บ่อน้ำมัน

Oliver Cromwell n ทหารนำทัพต่อสู้กับพระเจ้าชาร์ลที่1 ในสงครามกลางเมืองอังกฤษ

outerwear n เสื้อผ้าชั้นนอก (รวมทั้งหมวก)
ความหมายเหมือนกับ: clothes

outwear vt สวมใส่ได้นานกว่า
ความหมายเหมือนกับ: outlast

outweigh vt ครอบงำ
ความหมายเหมือนกับ: overshadow , override

outwent vt กริยาช่องที่ 2 ของ outgo

overawe vt ขู่
ความหมายเหมือนกับ: intimidate

overpower vt เอาชนะ (ด้วยพละกำลัง)
ความหมายเหมือนกับ: overcome , overwhelm
คำตรงข้าม: lose , fail

overpowering adj แข็งแรงและมีอำนาจมาก
ความหมายเหมือนกับ: irresistible , uncontrollable

overweening adj หยิ่งยโส
ความหมายเหมือนกับ: arrogant , haughty
คำตรงข้าม: humble , meek

overweening adj ซึ่งมั่นใจมากเกินไป
ความหมายเหมือนกับ: overconfident

overweigh vt หนักมากกว่า

overweight adj ที่มีน้ำหนักมากเกินไป
ความหมายเหมือนกับ: plump , heavy
คำตรงข้าม: lean , thin

owe vt เป็นหนี้
ความหมายเหมือนกับ: be in debt

owe vt เป็นหนี้บุญคุณ
ความหมายเหมือนกับ: be indebted

peewee n คนแคระ
ความหมายเหมือนกับ: little , petite
คำตรงข้าม: big , large

pennyweight n หน่วยวัดน้ำหนักมีค่าเท่ากับ 24 เกรน (คำย่อคือ pwt)

pewee n นกกินแมลงชนิดหนึ่ง

power n พลังงาน
ความหมายเหมือนกับ: potential , dynamism

power n พลัง
ความหมายเหมือนกับ: energy , vigor

power n อำนาจ
ความหมายเหมือนกับ: authority , jurisdiction
คำตรงข้าม: powerlessness , subservience

power n ความสามารถ
ความหมายเหมือนกับ: capability , ability

power n ผู้มีอำนาจ
ความหมายเหมือนกับ: boss , the higher-ups

power n ประเทศมหาอำนาจ

power n เลขยกกำลัง

power vt เติมพลัง

power dive vi บินดิ่งลงด้วยกำลังเต็มที่
ความหมายเหมือนกับ: power-dive

power dive vt บินดิ่งลงด้วยกำลังเต็มที่
ความหมายเหมือนกับ: power-dive

power of attorney n อำนาจในการกระทำแทนผู้อื่นตามกฎหมาย

power of attorney n ใบมอบฉันทะ

power series n อนุกรมค่าที่ยกกำลัง

powerboat n เรือยนต์
ความหมายเหมือนกับ: motorboat

power-driven adj ซึ่งขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์
ความหมายเหมือนกับ: mechanical

powered adj ที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์

powerful adj ที่มีอิทธิพล
ความหมายเหมือนกับ: strong , forceful , potent
คำตรงข้าม: weak , impotent

powerful adj แข็งแรง
ความหมายเหมือนกับ: strong , forceful , potent
คำตรงข้าม: weak , impotent

powerful adj ที่มีประสิทธิภาพ

powerful adj ที่โน้มน้าวเก่ง

powerful adv อย่างมาก
ความหมายเหมือนกับ: extremely

powerhouse adj บุคคลที่มีอำนาจหรืออิทธิพลมาก

powerhouse n โรงไฟฟ้า
ความหมายเหมือนกับ: power plant

powerless adj ที่ไม่มีกำลัง

powerless adj อ่อนแอ

powerless adj ที่ไม่มีประสิทธิภาพ

prowess n ความกล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: bravery , valor , courage

prowess n ความสามารถที่เหนือกว่า

pass between phrv คุยกันสองคน

ply between phrv แล่นอยู่ระหว่าง

promise well phrv เป็นสัญญาของความสำเร็จ

QWERTY adj ซึ่งเป็นมาตรฐานของแป้นพิมพ์ (keyboard) ที่มีตัวอักษร Q W E R T และ Y อยู่ตำแหน่งบนซ้าย
คำตรงข้าม: qwerty

qwerty adj ซึ่งเป็นมาตรฐานของแป้นพิมพ์ (keyboard) ที่มีตัวอักษร Q W E R T และ Y อยู่ตำแหน่งบนซ้าย
คำตรงข้าม: QWERTY

qwerty keyboard n แป้นพิมพ์มาตรฐานที่มีตัวอักษร Q W E R T และ Y อยู่ตำแหน่งบนซ้าย

ragweed n หญ้าตระกูล Ambrosia มีละอองเกสรทำให้เป็นหืดหอบได้

rainwear n เสื้อผ้ากันฝน

ready-to-wear adj ซึ่งเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ความหมายเหมือนกับ: ready-made

renewed adj ซึ่งเริ่มใหม่
ความหมายเหมือนกับ: refreshed , restored

renewedly adv โดยเริ่มใหม่

renewer n ผู้เริ่มใหม่

reviewer n ผู้ทบทวน
ความหมายเหมือนกับ: commentator , analyst , inspector

Rottweiler n สุนัขพันธุ์หนึ่ง

rowel n กงจักร

read between phrv หาความหมาย

awesome sl เยี่ยม

cliff-dweller sl คนที่อาศัยในอาคารสูง

fresh and sweet sl เพิ่งออกจากคุก

hearts and flowers sl อารมณ์ความรู้สึก

ivory tower sl หอคอยงาช้าง (สถานที่สมมุติใช้กับทางการศึกษา)

jolly-well sl อย่างแน่นอน

no sweat sl ไม่ต้องห่วง

sweetheart deal sl สัญญามิตรภาพ

under the weather sl ป่วย

awesome sl สุดยอด

blower sl โทรศัพท์

face like a wet weekend sl ลักษณะที่ดูเศร้าสร้อย

family jewels sl อัณฑะ

sweet sl เจ๋ง

sweet as a nut sl ไม่มีปัญหา

sweets sl ลูกอัณฑะ

top drawer sl ผู้นำ
ความหมายเหมือนกับ: Top bannana

twerp sl คนโง่เง่า

safflower n ดอกคำฝอย

screwer n ผู้ขันสกรู

sea power n ประเทศมหาอำนาจทางทะเล
ความหมายเหมือนกับ: naval strength , naval forces

seaweed n สาหร่ายทะเล
ความหมายเหมือนกับ: kelp , wrack

semivowel n เสียงกึ่งสระ

semiweekly adj อาทิตย์ละสองครั้ง
ความหมายเหมือนกับ: biweekly , fortnightly

semiweekly n สิ่งตีพิมพ์อาทิตย์ละสองครั้ง

sewer n ท่อน้ำเสีย
ความหมายเหมือนกับ: drain , drainpipe , conduit , tube

sewer n ผู้เย็บ

sewerage n การระบายของเสียออกทางท่อระบาย
ความหมายเหมือนกับ: drainage , sewage

shower n การอาบน้ำฝักบัว
ความหมายเหมือนกับ: bathing , washing

shower n สถานที่หรืออุปกรณ์สำหรับอาบน้ำแบบฝักบัว
ความหมายเหมือนกับ: showerstall , bath

shower n ช่วงเวลาที่มีฝน ลูกเห็บ หรือหิมะตก (ทางอุตุนิยมวิทยา)

shower n ฝนตกปรอยๆ
ความหมายเหมือนกับ: drizzle , mist

shower n งานเลี้ยงที่มีการให้ของขวัญ (โดยเฉพาะเป็นเกียรติแก่ผู้หญิงที่กำลังจะแต่งงานหรือมีลูก)

shower vi อาบน้ำ(ฝักบัว)

shower vt สาด

shower vi สาด

shower vt ให้อย่างมากมาย

shower n ผู้จัดแสดง

showery n การมีฝนตกปรอยๆ

skewer n ไม้เสียบ

snowblower n เครื่องเป่าหิมะ
ความหมายเหมือนกับ: snow thrower

social welfare n การสังคมสงเคราะห์

sorrower n คนที่เศร้าโศก

southwest n ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ความหมายเหมือนกับ: southwestern

southwest adj ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ความหมายเหมือนกับ: southwestern

southwest adv ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ความหมายเหมือนกับ: southwesternly

south-west n บริเวณครึ่งทางระหว่างใต้และตะวันตก

southwester n ลมตะวันตกเฉียงใต้

southwestern adj ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

southwesterner n คนที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

southwestward adj มาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้

southwestward adv ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

southwestward n ทิศตะวันตกเฉียงใต้

sower n เครื่องหว่านเมล็ด
ความหมายเหมือนกับ: distributor

spewer n คนอาเจียน

spiderweb n ใยแมงมุม
ความหมายเหมือนกับ: cobweb , gossamer

sportswear n ชุดกีฬา

sportswear n เสื้อผ้าชุดลำลอง
ความหมายเหมือนกับ: casual clothes

stairwell n ปล่องบันได

staying power n ความสามารถอดทน

stewed adj ซึ่งเคี่ยวแล้ว

sunflower n ดอกทานตะวัน

superpower n ประเทศมหาอำนาจ
ความหมายเหมือนกับ: powerful nation

superpower n อภิมหาอำนาจ
ความหมายเหมือนกับ: superiority

swear vi สาบาน
ความหมายเหมือนกับ: attest , affirm , testify , vow

swear vi สาบแช่ง
ความหมายเหมือนกับ: blaspheme , curse , be foul-mouthed

swearword n คำสาปแช่ง
ความหมายเหมือนกับ: curse , oath , expletive , profanity

sweat n เหงื่อ
ความหมายเหมือนกับ: perspiration , swelter

sweat n หยาดน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: fluid , transudation

sweat n ความเหนื่อยยาก
ความหมายเหมือนกับ: toil , drudgery , slavery

sweat n ความวิตกกังวล
ความหมายเหมือนกับ: anxiety , worry , strain

sweat vt ทำให้เหงื่อออก
ความหมายเหมือนกับ: perspire , swelter

sweat vi จับตัวเป็นหยดน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: exude , transude

sweat vi ทำงานหนัก (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: toil , work hard , slave , drudge

sweater n เสื้อที่ถักด้วยขนสัตว์
ความหมายเหมือนกับ: knitted garment

sweater n ผู้ที่เหงื่อไหลไคลย้อย
ความหมายเหมือนกับ: toiler , slave , drudger

sweatshirt n เสื้อกีฬาแขนยาวใช้สวมทับกันหนาวหรือให้เหงื่อออก
ความหมายเหมือนกับ: pullover , jacket

sweatshop n ร้านขนมหวาน
ความหมายเหมือนกับ: factory

sweaty adj เปียกเหงื่อ
ความหมายเหมือนกับ: perspiring , sticky

sweaty adj ซึ่งทำให้เหงื่อออก
ความหมายเหมือนกับ: causing sweat

Swede n คนสวีเดน

Sweden n คนสวีเดน

Swedish n เกี่ยวกับคน ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสวีเดน

sweel head n โรคติดเชื้อแบ็กทีเรียในม้า

sweep vt กวาด
ความหมายเหมือนกับ: brush , broom , dust

sweep vi เคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว
ความหมายเหมือนกับ: move quickly , glide , pass

sweep vt พัดพาเอาไป
ความหมายเหมือนกับ: carry along

sweep vt ชนะท่วมท้น
ความหมายเหมือนกับ: overwhelm

sweep n การกวาด

sweep n การเลี้ยวโค้ง
ความหมายเหมือนกับ: arc , curve , bend

sweep n ขอบเขต
ความหมายเหมือนกับ: range , compass , scope

sweep n การมีชัยอย่างท่วมท้น
ความหมายเหมือนกับ: overwhelming victory

sweep n คนกวาดปล่องไฟ
ความหมายเหมือนกับ: chimney sweep

sweepback n ปีกเครื่องบินที่ลู่ไปทางท้าย

sweeper n คนปัดกวาด
ความหมายเหมือนกับ: cleaner , scavenger

sweeper n เครื่องปัดกวาด
ความหมายเหมือนกับ: broom , mop

sweeper n นักเล่นฟุตบอลตำแหน่งกองหลัง

sweeping adj กว้างใหญ่ไพศาล
ความหมายเหมือนกับ: wide-ranging , broad , wide , all-embracing

sweeping adj ท่วมท้น
ความหมายเหมือนกับ: overwhelming , complete

sweeping adj ครอบคลุม
ความหมายเหมือนกับ: comprehensive , extensive , thorough

sweeping n การกวาด

sweepstakes n การพนัน
ความหมายเหมือนกับ: lottery , gambling

sweepstakes n เงินรางวัลในการพนัน
ความหมายเหมือนกับ: prize money , reward

sweet adj มีรสหวาน
ความหมายเหมือนกับ: sugary , saccharine

sweet adj สดใหม่
ความหมายเหมือนกับ: fresh , pure , clean , fragrant

sweet adj ไม่ใส่เกลือ
ความหมายเหมือนกับ: not salty , not saline
คำตรงข้าม: salty , briny

sweet adj ไพเราะ
ความหมายเหมือนกับ: dulcet , harmonious , melodious

sweet adj ใจดี
ความหมายเหมือนกับ: kind , generous , thoughful

sweet adj น่าพอใจ
ความหมายเหมือนกับ: satisfying , desirable , gratifying

sweet adj งดงาม
ความหมายเหมือนกับ: charming , cute , engaging

sweet n ลูกกวาด
ความหมายเหมือนกับ: candy , bonbon , confectionery

sweet n ขนมหวาน
ความหมายเหมือนกับ: dessert , pudding

sweet n มันเทศ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: sweet potato

sweet n รสหวาน
ความหมายเหมือนกับ: sweetness

sweet n ความหวานชื่น
ความหมายเหมือนกับ: pleasing , delight

sweet corn n ข้าวโพดเมล็ดหวาน

sweet pea n ถั่วชนิดหนึ่ง

sweet potato n มันเทศ
ความหมายเหมือนกับ: yam

sweet potato n เครื่องเป่าชนิดหนึ่ง (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: ocarina

sweet talk n การเยินยอ
ความหมายเหมือนกับ: flattery

sweetbread n ตับอ่อนหรือต่อมไธมัสของลูกวัวหรือลูกแกะใช้เป็นอาหาร

sweetbriar n ต้นกุหลาบพันธุ์หนึ่ง

sweetbrier n ต้นกุหลาบยุโรปชนิดหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: sweetbriar , eglantine

sweeten vi หวานขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: become sweet

sweeten vt ทำให้หวาน
ความหมายเหมือนกับ: mull , add sugar
คำตรงข้าม: sour

sweeten vt ทำให้รสดีขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: flavor , dulcify

sweeten vt ทำให้เป็นที่พอใจ
ความหมายเหมือนกับ: make pleasant , make agreeable

sweeten vt ทำให้นุ่มนวล
ความหมายเหมือนกับ: appease , mollify , pacify

sweetener n น้ำตาลเทียม
ความหมายเหมือนกับ: sweetening

sweetener n ของขวัญหรือเงินจูงใจ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: bribe , incentive

sweetening n สารที่ให้ความหวาน

sweetheart n คู่รัก
ความหมายเหมือนกับ: lover , boyfriend or girlfriend

sweetheart n ที่รัก (คำที่ใช้เรียกระหว่างคู่รัก)
ความหมายเหมือนกับ: darling , dear

sweetheart n คนใจดี
ความหมายเหมือนกับ: kind person , obliging person

sweetheart n ของรัก
ความหมายเหมือนกับ: something cherished

sweetie n คนรัก
ความหมายเหมือนกับ: sweetie pie

sweetmeat n ของหวาน (คำโบราณ)
ความหมายเหมือนกับ: candy , confectionery , dessert

sweetshop n ร้านขายลูกกวาด
ความหมายเหมือนกับ: candy store

sweetsop n ผลน้อยหน่า

swell vt ทำให้บวม
ความหมายเหมือนกับ: bulge , curve out , bloat

swell vi ป่อง
ความหมายเหมือนกับ: bulge , distend

swell vi เพิ่มขนาด
ความหมายเหมือนกับ: increase , expand , grow , rise

swell vt เพิ่มขนาด
ความหมายเหมือนกับ: increase , expand , grow , rise

swell vi กระเพื่อมขึ้นๆ ลงๆ
ความหมายเหมือนกับ: undulate , swing

swell n คลื่นขนาดใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: undulation , wave , billow

swell n ลักษณะกลมๆ
ความหมายเหมือนกับ: round shape

swell n การบวม
ความหมายเหมือนกับ: bulge , protuberance

swell n การเพิ่มของขนาด
ความหมายเหมือนกับ: increase in size or amount

swell n เสียงดนตรีที่ค่อยๆ ดังขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: increase in loudness

swell n คนชอบแต่งตัว (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: fashionable person

swell adj ดีมาก (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: excellent , first-rate

swell adj ทันสมัย (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: stylish , fashionable , grand

swellfish n ปลาปักเป้า
ความหมายเหมือนกับ: puffer fish

swelling n การพอง
ความหมายเหมือนกับ: welt , wale , wart

swelter vi ร้อนอบอ้าว
ความหมายเหมือนกับ: suffocate , glow , hot

swelter vt ซึมออก
ความหมายเหมือนกับ: sweat , perspire

swelter n ความร้อนอบอ้าว
ความหมายเหมือนกับ: heat , hotness

sweltering adj ร้อนมาก
ความหมายเหมือนกับ: hot , scorching

swept vi กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sweep

swept vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sweep

swerve vt ทำให้เปลี่ยนทิศทาง
ความหมายเหมือนกับ: deviate , veer , turn

swerve vi เปลี่ยนทิศทาง
ความหมายเหมือนกับ: deviate , veer , turn

swerve n การหักเลี้ยวอย่างกระทันหัน
ความหมายเหมือนกับ: veer , turn , change in direction

swimwear n ชุดว่ายน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: swimsuit

share between phrv แบ่งปันระหว่าง
ความหมายเหมือนกับ: divide between

shower on phrv ตกใส่ (อย่างมากและเร็ว)
ความหมายเหมือนกับ: rain on

shower upon phrv ตกใส่ (อย่างมากและเร็ว)
ความหมายเหมือนกับ: rain on

shower with phrv ปกคลุมด้วย

stand between phrv ยืนระหว่าง

stand between phrv ป้องกันไม่ให้ทำ (บางสิ่ง)
ความหมายเหมือนกับ: come between , get between

stay in power idm ยังควบคุมได้ (มักใช้ในทางการเมือง)
ความหมายเหมือนกับ: remain in

swear allegiance to idm สาบานว่าจะซื่อสัตย์ต่อ

swear at phrv สบถใส่

swear by phrv สาบานต่อ
ความหมายเหมือนกับ: swear on

swear by phrv วางใจใน

swear for phrv สัญญาว่าจะซื่อสัตย์กับ

swear in phrv กล่าวคำปฏิญาณเพื่อรับตำแหน่งหน้าที่

swear off phrv สาบานว่าจะเลิก

swear on phrv สาบานต่อ
ความหมายเหมือนกับ: swear by

swear out phrv ได้รับเอกสารที่ทำให้สามารถจับผู้ร้ายได้

swear to phrv ประกาศความจริง

swear upon phrv สาบานต่อ
ความหมายเหมือนกับ: swear by

sweat for phrv ได้รับ (บางสิ่ง) อย่างเหนื่อยยาก

sweat off phrv น้ำหนักลดเพราะเสียของเหลวจากร่างกาย

sweat out phrv เสียเหงื่อหรือของเหลวออกจากร่างกาย

sweep along phrv แล่นไปตาม (ลม)

sweep along phrv ชักชวน

sweep aside phrv ผลักไปด้านข้าง

sweep aside phrv ไม่สนใจ
ความหมายเหมือนกับ: brush aside

sweep away phrv กวาดทิ้งไป

sweep away phrv พัดพาไป (ตามลมหรือน้ำ)

sweep away phrv ขจัด

sweep back phrv รวบไว้ด้วยกัน

sweep before phrv ชนะอย่างต่อเนื่อง

sweep in phrv พัดพาเข้าไปด้วย (น้ำหรือลม)

sweep in phrv เข้ามาอย่างใหญ่โต

sweep in phrv ชนะเรียบ

sweep in on phrv ครอบงำ
ความหมายเหมือนกับ: sweep over

sweep into phrv กวาดไปกองไว้ใน

sweep into phrv เข้ามาอย่างใหญ่โต

sweep off phrv กวาดออกไป

sweep out phrv ก้าวออกไป

sweep over phrv ครอบงำ
ความหมายเหมือนกับ: sweep in on

sweep through phrv สอบผ่านง่ายดาย
ความหมายเหมือนกับ: breeze through

sweep through phrv พัดผ่าน

sweep through phrv แพร่ (เชื้อโรค, แฟชั่น, เรื่องเล่า ฯลฯ) ผ่าน

sweep under phrv กวาดข้างใต้

sweep up phrv กวาดห้อง

swell out phrv ทำให้บวมขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: swell up

swell up phrv ทำให้บวมขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: swell out

swell with phrv บวมด้วย

swerve from phrv เปลี่ยนทิศทางทันที

swerve from phrv เปลี่ยนทันที (ความตั้งใจ, การกระทำ, ทิศทางฯลฯ)

teensy-weensy adj เล็กมาก
ความหมายเหมือนกับ: teeny-weeny

teeny-weeny adj เล็กมาก

towel rail n ราวแขวนผ้าเช็ดตัว

top-drawer n ซึ่งเกี่ยวกับชั้นสูงสุด
ความหมายเหมือนกับ: of first importance , superior , best

towel n ผ้าขนหนู, ผ้าเช็ดตัว
ความหมายเหมือนกับ: sheet , napkin

towel n ผ้าเช็ดจานชาม
ความหมายเหมือนกับ: wiper

towel vi เช็ดให้แห้ง (ด้วยผ้าขนหนู)

tower n ตึกสูง
ความหมายเหมือนกับ: spire , tower

tower n ป้อมปราการ

tower n ชั้นเก็บแผ่นซีดีหรือวีดีโอ

tower vi สูงขึ้นไป

tower vi เหนือกว่า
ความหมายเหมือนกับ: extend above

towering adj สูงลิ่ว

towering adj ที่สำคัญที่สุด

towering adj รุนแรง

trowel n เกรียง

trowel vt ทำให้เรียบด้วยเกรียง

tumbleweed n วัชพืชชนิดหนึ่ง

Turkey towel n ผ้าเช็ดตัวขนยาว

tweak vt หยิก

tweaky adj หยิก

tweed n ผ้าขนสัตว์

tweedy adj ที่ทำจากผ้าขนสัตว์

tweeny n สาวใช้วัยรุ่น

tweet n เสียงนกร้อง

tweeter n เครื่องขยายเสียงเครื่องเล็ก

tweezers n แหนบ

twelfth adj ที่อยู่ในลำดับที่สิบสอง

twelfth adj ที่เป็นหนึ่งในจำนวนสิบสองหน่วย

twelfth n ลำดับที่สิบสอง

twelfth n หนึ่งในสิบสองส่วน

twelfth adv ในลำดับที่สิบสอง

Twelfth Day n วันสุดท้ายของเทศกาลคริสต์มาส

twelve n จำนวนสิบสอง

twelve n กลุ่มที่มีจำนวนสิบสอง

twelve adj ที่เป็นจำนวนสิบสอง

twelvemonth n หนึ่งปี
ความหมายเหมือนกับ: year

twentieth n ลำดับที่ยี่สิบ

twenty n ยี่สิบ

twenty adj ยี่สิบ

twenty-one n เลขที่ยี่สิบเอ็ด

twerp n คนน่ารังเกียจ

take between phrv คีบหรือจับไว้ระหว่างสองส่วน

tear between phrv ทรมานที่ต้องเลือกระหว่าง

tell between phrv แยกแยะระหว่าง
ความหมายเหมือนกับ: distinguish between , be able to tell the difference between

throw in the towel idm ยอมรับความพ่ายแพ้
ความหมายเหมือนกับ: chuck in , chuck up

unbowed adj ซึ่งไม่งอ
ความหมายเหมือนกับ: unbent , straight , twisted

unbowed adj ซึ่งไม่ยอมแพ้
ความหมายเหมือนกับ: undefeated , stubborn , resisting

underwear n ชุดชั้นใน

underweight adj ซึ่งมีน้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์
ความหมายเหมือนกับ: skinny
คำตรงข้าม: overweight , fat

underweight n การมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์
ความหมายเหมือนกับ: light
คำตรงข้าม: overweight

underwent vt กริยาช่อง 2 ของ undergo
ความหมายเหมือนกับ: go through

unhallowed adj ไม่ศักดิ์สิทธิ์
ความหมายเหมือนกับ: immoral

unwelcome adj ไม่เป็นที่ต้อนรับ
ความหมายเหมือนกับ: uninvited
คำตรงข้าม: welcome

unwelcome adj ไม่เป็นที่ต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: undesirable , unwished
คำตรงข้าม: desirable

unwell adj ไม่สบาย
ความหมายเหมือนกับ: ill , sick
คำตรงข้าม: fine

unwell adj มีประจำเดือน

unwept adj ซึ่งไม่เศร้าเสียใจ

upsweep n การกวาดขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: sweep

upsweep vi กวาดขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: sweep

vacillate between phrv ลังเลระหว่าง
ความหมายเหมือนกับ: hover between , waver between

vary between phrv เปลี่ยนแปลงระหว่าง

viewer n ผู้ดู
ความหมายเหมือนกับ: observer , onlooker , beholder

viewer n เครื่องมือที่ใช้ในการดู

vowel n เสียงสระ

vowel n อักษรแทนเสียงสระ

vower n ผู้ที่ให้สัตย์สาบาน

wallflower n พืชสวนประเภท Cheiranthus cheiri

wallower n ผู้กลิ้งตัว

wash-and-wear adj ที่ซักง่าย แห้งง่าย และไม่ต้องรีดมาก

watchtower n หอคอยที่ใช้เฝ้าดูศัตรู

water tower n อ่างเก็บน้ำ

water tower n อุปกรณ์ดับเพลิงที่ใช้สำหรับยกสายยางให้สูงขึ้น

waterpower n พลังน้ำ

widower n พ่อม่าย

widowerhood n ความเป็นพ่อม่าย

widowerhood n ความเป็นแม่ม่าย

Wild West n พรมแดนด้านตะวันตกของอเมริกาเมื่อศตวรรษที่ 19

will power n กำลังใจ

willpower n ความตั้งใจจริงและความมีวินัยในตัวเองที่นำไปสู่ความสำเร็จ
ความหมายเหมือนกับ: determination , resolution

windowenvelope n ซองจดหมายที่มีกรอบกระดาษใสด้านหน้า

winegrower n ผู้ที่ปลูกองุ่นและผลิตเหล้าองุ่น

winnower n อุปกรณ์ที่ใช้แยกเอาออกแกลบข้าวออก

wiredrawer n เครื่องหรือคนที่ใช้ดึงหรือขึงเส้นลวดให้บางลง

withdrawer n ผู้ถอน

womanpower n อิทธิพลของผู้หญิงในสังคม
คำตรงข้าม: manpower

woolgrower n ผู้เลี้ยงแกะหรือสัตว์อื่นเพื่อตัดไปขาย

workweek n จำนวนชั่วโมงทำงานหรือวันทำงานทั้งหมดในหนึ่งสัปดาห์
ความหมายเหมือนกับ: working week

World Wide Web n ระบบค้นและเข้าถึงข้อมูลบนอินเตอร์เนต

world-weariness n ความเบื่อหน่ายชีวิต

world-weary adj เบื่อโลก

waver between phrv ลังเลระหว่าง
ความหมายเหมือนกับ: hover between , vacillate between

wish well phrv ขอให้โชคดี
คำตรงข้าม: wish ill

yesterweek adv เมื่อสัปดาห์ก่อน

yesterweek n เมื่อสัปดาห์ก่อน

Zimbabwe n ประเทศซิมบับเว

Zimbabwean n ชาวซิมบับเว

foreswear vt ทิ้ง
ความหมายเหมือนกับ: quit , give up , renounce , relinquish ,
คำตรงข้าม: constraint , restraint

nuclear weapon n ระเบิดปรมาณู
ความหมายเหมือนกับ: atomic bomb

all-powerful adj ซึ่งมีอำนาจไม่จำกัด

give answer vi ตอบ
ความหมายเหมือนกับ: reply , respond
คำตรงข้าม: question , ask , inquire

furnish weapons vi ติดอาวุธ
ความหมายเหมือนกับ: prepare for combat

sweet-smelling adj ที่มีกลิ่มหอม
ความหมายเหมือนกับ: odorous

atom-powered adj เกี่ยวกับปรมาณู
ความหมายเหมือนกับ: neclear

nuclear weapon n ระเบิดปรมาณู
ความหมายเหมือนกับ: A-bomb

viewers n ผู้ชม
ความหมายเหมือนกับ: spectators , witnesses , listeners

allowed adj ที่ได้รับอำนาจ
ความหมายเหมือนกับ: sanctioned

inspire awe in vt ทำให้เกรงขาม

awe-inspiring adj น่าสะพรึงกลัว
ความหมายเหมือนกับ: formidable

counterweight n การถ่วงท้องเรือด้วยของหนักๆ

lowest adj ต่ำสุด
คำตรงข้าม: highest

sweet-talk vt โน้มน้าว
ความหมายเหมือนกับ: coax , wheedle

sweet-talk vi โน้มน้าว
ความหมายเหมือนกับ: coax , wheedle

cave dweller n มนุษย์ในยุคหินที่อาศัยอยู่ในถ้ำ
ความหมายเหมือนกับ: caveman

cave dweller n มนุษย์ในยุคหินที่อาศัยอยู่ในถ้ำ
ความหมายเหมือนกับ: cave man

very well adv อย่างดีเยี่ยม

sweetly adv อย่างน่าหลงไหล
ความหมายเหมือนกับ: pleasantly

chest of drawers n ชั้นที่มีลิ้นชักใส่เสื้อผ้า
ความหมายเหมือนกับ: bureau , dresser

characteristic weather n สภาพอากาศ
ความหมายเหมือนกับ: atmospheric condition

make well vt รักษา
ความหมายเหมือนกับ: heal , restore

avowed adj ซึ่งเปิดเผย
ความหมายเหมือนกับ: professed , self-confessed , stated

republic commonwealth n การปกครองแบบประชาธิปไตย

lowered adj ซึ่งตกต่ำลง

bedewed adj ซึ่งชุ่มด้วยน้ำค้าง

owed adj ที่ค้างชำระ

indweller n ผู้อยู่อาศัย
ความหมายเหมือนกับ: inhabitant

burrower n ผู้ขุดค้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับวัตถุโบราณ
ความหมายเหมือนกับ: digger

unsowed adj ซึ่งไถคราดทิ้งไว้
ความหมายเหมือนกับ: unplowed

unplowed adj ซึ่งไถคราดทิ้งไว้
ความหมายเหมือนกับ: unsowed

flower-patterned adj ที่มีลวดลายดอกไม้
ความหมายเหมือนกับ: flowery

come between phrv พยายามแยก (คน สัตว์) ออกจากกัน

come between phrv กั้นขวาง
ความหมายเหมือนกับ: stand between

cobwebby adj บอบบาง
ความหมายเหมือนกับ: silky , gauzy

disembowelment n ความไม่กล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: cowardice

dwellingabode n ที่อยู่อาศัย
ความหมายเหมือนกับ: abode , domicile , domicile , dwelling

powerlessly adv อย่างหมดหนทาง
ความหมายเหมือนกับ: impotently , vulnerably
คำตรงข้าม: invulnerably , powerfully

unflawed adj บริสุทธิ์
ความหมายเหมือนกับ: pure , unblemished
คำตรงข้าม: blemished , flawed

flawed adj บกพร่อง
ความหมายเหมือนกับ: defective
คำตรงข้าม: flawless , perfect

powerlessness n ความอ่อนแอ
ความหมายเหมือนกับ: weaklessness
คำตรงข้าม: power

whistle-blower n คนแจ้งข่าว
ความหมายเหมือนกับ: accuser , betrayer

sweetly adv อย่างบริสุทธิ์ใจ
ความหมายเหมือนกับ: frankly , sincerely , naively

ge-between n คนกลาง
ความหมายเหมือนกับ: intermediary , mediator

lower jaw n ขากรรไกรล่าง
ความหมายเหมือนกับ: mandible

jewellery n เครื่องเพชรพลอย

female sweetheart n สาวคนรัก
ความหมายเหมือนกับ: girlfriend

newest adj ล่าสุด
ความหมายเหมือนกับ: most recent

lower limb n ขา

restrictive weakness n ข้อบกพร่อง
ความหมายเหมือนกับ: inability , handicap

lowest point n น้ำลดลงถึงจุดต่ำสุด

lower jaw n ฟันล่าง

brewed adj ป่น
ความหมายเหมือนกับ: crushed , pressed

matrimonial agent go between n แม่สื่อชักนำการแต่งงาน

carry weight vi เป็นเรื่องสำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: count

be allowed aux สามารถจะ (ใช้แสดงการขออนุญาต)
ความหมายเหมือนกับ: be permitted

powered engineering adj เกี่ยวกับเครื่องจักรกล
ความหมายเหมือนกับ: motorized

lust for power n ความหลงเพ้อไปกับความร่ำรวย
ความหมายเหมือนกับ: mental disorder , insanity

sweet-sounding adj ไพเราะ
ความหมายเหมือนกับ: harmonious

Middle Western n ตอนกลางของประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: inland

powerfully adv อย่างมาก
ความหมายเหมือนกับ: heavily , strongly , influentially

brainpower n สติปัญญา
ความหมายเหมือนกับ: IQ , wit
คำตรงข้าม: ignorance , stupidity

lowest n จำนวนน้อยที่สุด
ความหมายเหมือนกับ: least amount , modicum , trifle

newel post n เสาค้ำตรงขั้นบันได (ส่วนบนติดราวมือจับ ส่วนล่างติดขั้นบันได)

twelve noon n เที่ยงวัน
ความหมายเหมือนกับ: high noon , midday

rower n คนพายเรือ
ความหมายเหมือนกับ: oarsman

rower n คนพายเรือ

unwelcomely adv อย่างน่ารังเกียจ
ความหมายเหมือนกับ: cruelly

the west n ภาคตะวันตก

all-powerful adj ซึ่งมีอำนาจไม่สิ้นสุด
ความหมายเหมือนกับ: unlimited in power , almighty

unlimited in power adj ซึ่งมีอำนาจไม่สิ้นสุด
ความหมายเหมือนกับ: all-powerful , almighty

owed adj ซึ่งเป็นหนี้
ความหมายเหมือนกับ: in debt

flowerbed n แปลงดอกไม้
ความหมายเหมือนกับ: shrubbery

sweating n การขับเหงื่อ
ความหมายเหมือนกับ: exudation

tweezer n ปากคีบ

sweetness n ความน่ารัก

lower-class adj เกี่ยวกับสามัญชน
ความหมายเหมือนกับ: common , low

tweezer n คีม
ความหมายเหมือนกับ: forceps

dwellers n ประชากร
ความหมายเหมือนกับ: inhabitants , citizenry , group

power-dive vi บินดิ่งลงด้วยกำลังเต็มที่

power-dive vt บินดิ่งลงด้วยกำลังเต็มที่

power plant n โรงไฟฟ้า

bestowed adj ซึ่งนำเสนอให้
ความหมายเหมือนกับ: granted

twenty-five cents n 25 เซ็นต์
ความหมายเหมือนกับ: two bits

interviewer n ผู้ถาม
ความหมายเหมือนกับ: quizzer , examiner , investigator

sweet-smelling adj ซึ่งมีกลิ่นหอม

be well-known vi เลื่องลือ (ชื่อเสียง, เหตุการณ์)

feeling unwell adj รู้สึกไม่ดี (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: unhappy

towel down phrv เช็ดให้แห้ง

bowed n ส่วนที่ยื่นออกมา
ความหมายเหมือนกับ: jutting , swelling

strewed adj กระจัดกระจาย

sweet-scented adj มีกลิ่นหอม
ความหมายเหมือนกับ: odorous , perfumed

farewell address n การไปส่ง (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: going-away party , auspicious beginning , good start

showerstall n สถานที่หรืออุปกรณ์สำหรับอาบน้ำแบบฝักบัว
ความหมายเหมือนกับ: bath

as well adv ในทำนองเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: likewise , in addition

oweing to prep ตั้งแต่
ความหมายเหมือนกับ: due to , because of

unwed adj โสด
ความหมายเหมือนกับ: companionless , bachelor
คำตรงข้าม: married , united , wed

snow thrower n เครื่องเป่าหิมะ

windflower n ดอกไม้สีขาวที่บานในตอนต้นฤดูใบไม้ผลิ
ความหมายเหมือนกับ: daisy , poppy , snowflake

lowerclassman n นักศึกษาชั้นปีที่สอง
ความหมายเหมือนกับ: second-year

southwesternly adv ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

evacuate bowels vi ถ่ายอุจจาระ

powerfully adv อย่างแข็งแรง
ความหมายเหมือนกับ: mightily

followers n คณะผู้ติดตาม
ความหมายเหมือนกับ: retinue , servant

lowered adj อยู่ใต้ระดับ
ความหมายเหมือนกับ: depressed , down

powerful nation n ประเทศมหาอำนาจ

supreme power n อำนาจสูงสุด
ความหมายเหมือนกับ: domination , mastery , sovereignty

power increase n การเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้าอย่างฉับพลัน

waver between opinions vi ลังเลใจ
ความหมายเหมือนกับ: oscillate

causing sweat adj ซึ่งทำให้เหงื่อออก

sweetness n รสหวาน

become sweet vi หวานขึ้น

sweetie pie n คนรัก

sweeping stroke n การเหวี่ยงหมัด

sawed-off phrv เลื่อยออก
ความหมายเหมือนกับ: sawn-off

come between phrv ป้องกันไม่ให้ทำ (บางสิ่ง)
ความหมายเหมือนกับ: get between

slum dwelling n บ้านพักอาศัย
ความหมายเหมือนกับ: apartment

be able to tell the difference between phrv แยกแยะระหว่าง
ความหมายเหมือนกับ: distinguish between

lose weight vt ให้อาหารไม่เพียงพอ
ความหมายเหมือนกับ: undernourished , starve , diet , reduce

lowest adj ต่ำสุด
ความหมายเหมือนกับ: deepest , lowermost , nethermost , bottom
คำตรงข้าม: topmost , highest

lowermost adj ต่ำสุด
ความหมายเหมือนกับ: lowest , deepest , nethermost , bottom
คำตรงข้าม: topmost , highest

lowermost adv ต่ำสุด
คำตรงข้าม: topmost

unswerving adj ไม่ย่อท้อ
ความหมายเหมือนกับ: assiduous , dogged , persistent , tireless , unfailing , untiring
คำตรงข้าม: tiring

unwed adj ซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน
ความหมายเหมือนกับ: single , virgin , maiden , bachelor
คำตรงข้าม: married , weddded

vacuum sweeper n เครื่องดูดฝุ่น

porcelain flower n พันธุ์ไม้ดอกแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความหมายเหมือนกับ: hoya , wax vine

entering wedge n ลิ่ม

to the west adj ซึ่งไปทางทิศตะวันตก
ความหมายเหมือนกับ: westbound

power line n สายไฟ
ความหมายเหมือนกับ: fiber , filament , strand , electric line

reasoning power n ปัญญา
ความหมายเหมือนกับ: brightness , intelligence , smartness
คำตรงข้าม: stupidity

awed adj ซึ่งรู้สึกพิศวง
ความหมายเหมือนกับ: fascinated , suspicious , wonder

working week n จำนวนชั่วโมงทำงานหรือวันทำงานทั้งหมดในหนึ่งสัปดาห์

lowest adj เลวที่สุด (เป็นรูปขั้นสูงสุดของ bad, badly และ ill)
ความหมายเหมือนกับ: most terrible , poorest , least

furrowed adj ซึ่งมีรอยย่น
ความหมายเหมือนกับ: twisted , unpressed
คำตรงข้าม: smooth , ironed , pressed

shower cap n หมวกอาบน้ำ

flowerer n ไม้ดอก

towel rack n ชั้นวางผ้าเช็ดตัว, ราวแขวนผ้าเช็ดตัวค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top