watch over

แปลว่า


phrv คอยคุ้มกัน
ความหมายเหมือนกับ: have on , keep on
คำที่เกี่ยวข้อง: ดูแล , ปกป้อง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top