wastrel

แปลว่า


n คนที่ใช้เงินหรือสิ่งต่างๆ ไปโดยเปล่าประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: prodigal , spendthrift , wester
คำที่เกี่ยวข้อง: คนที่ใช้เงินหรือสิ่งต่างๆ โดยสิ้นเปลือง