wastepaper basket

แปลว่า


n ตะกร้าใส่ขยะ
คำที่เกี่ยวข้อง: ตะกร้าใส่เศษกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top