waste material

แปลว่า


n ทรัพย์สินที่กู้ให้พ้นภัย
ความหมายเหมือนกับ: waste paper , scraps , remains


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top