warrant

แปลว่า


n สิ่งที่รับรองบุคคลในการที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
n หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ความหมายเหมือนกับ: certificate , diploma , guarantee
คำที่เกี่ยวข้อง: หนังสือรับรอง
n เหตุผลอันสมควร
vt ให้เหตุผล
vt รับรอง
ความหมายเหมือนกับ: assure , guarantee , insure
คำที่เกี่ยวข้อง: รับประกัน
vt อนุญาตให้กระทำ
คำที่เกี่ยวข้อง: ให้อำนาจกระทำการ