warrant

แปลว่า


n สิ่งที่รับรองบุคคลในการที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
n หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ความหมายเหมือนกับ: certificate , diploma , guarantee
คำที่เกี่ยวข้อง: หนังสือรับรอง
n เหตุผลอันสมควร
vt ให้เหตุผล
vt รับรอง
ความหมายเหมือนกับ: assure , guarantee , insure
คำที่เกี่ยวข้อง: รับประกัน
vt อนุญาตให้กระทำ
คำที่เกี่ยวข้อง: ให้อำนาจกระทำการ

คำที่มี "warrant" ในคำ


warrant of arrest n หมายจับ

warrant officer n พันจ่า

warrantable adj ที่สามารถอนุญาตได้
ความหมายเหมือนกับ: justifiable , permissible

warrantableness n การรับรองได้

warrantee n ผู้ถูกรับรอง

warranter n ผู้รับรอง

warrantor n ผู้รับรอง

warranty n การรับประกัน
ความหมายเหมือนกับ: guarantee

warranteed adj ซึ่งมีประกัน
ความหมายเหมือนกับ: quaranteed

death warrant n คำสั่งประหารชีวิต

search warrant n หมายค้น
ความหมายเหมือนกับ: authorization

unwarranted adj ซึ่งไม่รับประกัน
ความหมายเหมือนกับ: unfair , undue , illegalค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top