warm up

แปลว่า


phrv ทำให้อุ่นขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: heat up , hot up , warm over
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ร้อนขึ้น
phrv (อากาศ) ร้อนขึ้น
phrv พร้อมทำงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: เตรียมพร้อมสำหรับทำงาน
phrv เตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนแข่งขัน
phrv ทำให้ตื่นเต้น
ความหมายเหมือนกับ: heat up , hot up
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้น่าสนใจ
phrv เตรียมให้พร้อมสำหรับการแสดง
phrv คิดซ้ำ
ความหมายเหมือนกับ: warm over