waking

แปลว่า


adj ตื่นตัว
ความหมายเหมือนกับ: awake , wakeful , wide-awake
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะ
คำตรงข้าม: asleep , dormant