wakeful

แปลว่า


adj ที่ไม่สามารถหลับได้
ความหมายเหมือนกับ: sleepless
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่นอนไม่หลับ
adj ที่ตื่นอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ไม่หลับ
adj ที่ตื่นตัว
ความหมายเหมือนกับ: alert , vigilant , wide-awake
คำตรงข้าม: asleep , dormant