wake up

แปลว่า


phrv ตื่นขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: ตื่น
phrv เริ่มเข้าใจ

รูปภาพ


wake up ตื่นขึ้นตื่นขึ้น

ตัวอย่างประโยค


Sooner or later, you always have to wake up. ไม่ช้าก็เร็วคุณจะต้องตื่นขึ้นมาเสมอ
You need to wake up, Tom. ทอม คุณต้องเข้าใจนะ (ตื่นขึ้นมาได้แล้ว)
When you wake up, wipe the slugs off your face. เมื่อเธอตื่นนอนให้กวาดเอาตัวขี้เกียจออกจากใบหน้า

หมวดคำ
ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top