wait awhile

แปลว่า


vt ยกเลิกชั่วคราว
ความหมายเหมือนกับ: pause , intermit
คำที่เกี่ยวข้อง: ระงับชั่วคราว , งดชั่วคราว , พักไว้ก่อน