waffle

แปลว่า


sl พูดไร้สาระ
n ขนมอบลักษณะคล้ายตะแกรง
ความหมายเหมือนกับ: pancake , crepe
คำที่เกี่ยวข้อง: วาฟเฟิล
vi ลังเลใจ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: dither , oscillate , vacillate
คำที่เกี่ยวข้อง: ตัดสินใจไม่ได้
คำตรงข้าม: decide
n คำพูดหรือข้อเขียนที่ไม่ชัดเจน (คำไม่เป็นทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง: คำพูดหรือข้อเขียนที่คลุมเครือ