wabble

แปลว่า


vi แกว่งไปแกว่งมา
ความหมายเหมือนกับ: shake , sway , swing
คำที่เกี่ยวข้อง: สั่นไปมา , สั่น
vt ทำให้แกว่งไปแกว่งมา
ความหมายเหมือนกับ: shake , sway , swing
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้สั่นไปมา , ทำให้สั่น