voluntary

แปลว่า


adj โดยสมัครใจ
ความหมายเหมือนกับ: volunteer , willing
คำที่เกี่ยวข้อง: โดยอาสาสมัคร
คำตรงข้าม: involuntary
adj ด้วยความตั้งใจ
ความหมายเหมือนกับ: volunteer , willing
คำที่เกี่ยวข้อง: โดยเจตนา
คำตรงข้าม: involuntary
n กิจกรรมอาสาสมัคร
adj ที่มีอำนาจในการเลือก
คำที่เกี่ยวข้อง: มีอิสระในการเลือก
adj โดยธรรมชาติ