volatile

แปลว่า


adj ที่ระเหยเป็นไอได้รวดเร็ว
ความหมายเหมือนกับ: evaporative;vaporing
คำที่เกี่ยวข้อง: ปะทุง่าย , ระเบิดง่าย
adj ปะทุง่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: ระเบิดง่าย
adj ที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย
ความหมายเหมือนกับ: changeable , inconsistent
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ไม่แน่นอน
คำตรงข้าม: consistent , inflexible
adj ที่ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่อยู่เพียงชั่วพักเดียว
n สารระเหย