vocational

แปลว่า


adj เกี่ยวกับวิชาชีพ
ความหมายเหมือนกับ: professional
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับอาชีวะ
adj เกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ
ความหมายเหมือนกับ: professional