vocalized

แปลว่า


adj ที่ใช้คำพูด
ความหมายเหมือนกับ: oral , vocal , articulated
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ประกอบด้วยคำพูด
คำตรงข้าม: unvoiced , unexpressed , unsaid
adj ซึ่งมีเสียงก้อง
ความหมายเหมือนกับ: articulated
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งออกเสียงโดยมีการสั่นของเส้นเสียง
คำตรงข้าม: unvoiced , voiceless