vocalize

แปลว่า


vt เปล่งเสียง
ความหมายเหมือนกับ: speak
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้มีเสียง
vi เปล่งเสียง
vt ทำให้กลายเป็นเสียงสระ (ทางภาษาศาสตร์)
vi กลายเป็นเสียงสระ (ทางภาษาศาสตร์)